Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm liên quan đến thực thi CPTPP

31/12/2020    40

Ngày ban hành: 31/12/2020

Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành. Trong đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Bản mềm Thông tư được đính kèm dưới đây: