Luật số 02/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

20/11/2021    9

Ngày ban hành: 12/11/2021

Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Luật số 02/2021/QH15) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 12/11/2021. Luật này gồm có 02 điều, Điều 1 sửa đổi 06 điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 2 sửa đổi 01 điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Mục đích và phạm vi sửa đổi của Luật này là nhằm đáp ứng yêu cầu, bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với Việt Nam và giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021.

Văn kiện được đính kèm dưới đây: