Công văn số 2538/BCT-ĐB lưu ý nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của CPTPP

01/06/2022    60

Ngày ban hành: 11/05/2022

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2538/BCT-ĐB ngày 11/5/2022 gửi các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc lưu ý nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực đối với Việt Nam.

Công văn chỉ rõ trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, nguyên tắc Ratchet, còn được gọi là nguyên tắc không đi lùi là một nguyên tắc quan trọng áp dụng cho việc mở cửa thị trường trong lĩnh vực dịch vụ-đầu tư.

Hiệp định CPTPP có hiệu lực chính thức với Việt Nam vào ngày 14/1/2019, kể từ ngày 14/1/2022 nguyên tắc Ratchet sẽ chính thức được áp dụng đối với Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

Điều này đòi hỏi bộ, ngành, địa phương cần lưu ý trong việc ban hành, sửa đổi hay thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hay cấp phép đối với các hoạt động đầu tư, cung ứng dịch vụ, nhất là với các nội dung có liên quan đến các nước tham gia CPTPP để bảo đảm phù hợp với định hướng quản lý và phát triển lĩnh vực dịch vụ và đầu tư của Việt Nam, tránh xảy ra tranh chấp với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

Bản mềm Công văn được đính kèm dưới đây: