Thông tư 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong ATIGA

07/06/2022    855

Ngày ban hành: 01/06/2022

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 01 tháng 06 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký Thông tư số 10/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thông tư nêu rõ C/O mẫu D theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT (mẫu cũ) được cấp đến hết ngày 31/10/2022. Cụ thể, với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới. Riêng đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Trong Thông tư số 10/2022/TT-BCT tại Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (gọi tắt là Thông tư số 22/2016/TT-BCT), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Cụ thể, thay thế Phụ lục VII-cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ C/O tại khoảng 7 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục I tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 19/2020/TT-BCT) bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, thay thế Phụ lục III-Mẫu C/O mẫu D tại khoản 8 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 19/2020/TT-BCT0 bằng Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Cùng với đó, thay thế Phụ lục I, hướng dẫn kê khai C/O tại khoản 9 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục III tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 19/2020/TT-BCT) bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 10/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/7/2022.

Nguồn: Bnews

Bản mềm Thông tư được đính kèm dưới đây: