Thông tư 03/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA

13/03/2023    1629

Ngày ban hành: 14/02/2023

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày có hiệu lực: 1/4/2023

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 và Thông tư số 25/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

Nội dung thông tư được đính kèm dưới đây: