Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

09/02/2016    14353

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010) nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc. 

Tháng 11/2015, ASEAN và Trung Quốc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan, trong đó có nhiều nội dung cam kết mới về Hàng hóa, Dịch vụ và Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ tháng 5/2016.

Văn bản Hiệp định:

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Trung Quốc (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Nghị định thư sửa đổi số 1

Phụ lục 1: Quy tắc xuất xứ đối với Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc

Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng loại trừ của một bên không tham gia chương trình thu hoạch sớm theo điều 6(3)(a)(i)

Phụ lục 3: Các mặt hàng cụ thể nằm trong chương trình thu hoạch sớm theo điều 6(3)(a)(iii)

Nghị định thư sửa đổi số 2

Nghị định thư sửa đổi số 3

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong Khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh(Bản tiếng Việt)

Phụ lục I: Công thức cắt giảm thuế trong Danh mục thông thường 

Phụ lục II: Công thức cắt giảm thuế trong Danh mục nhạy cảm

Phụ lục III: Quy tắc xuất xứ đối với Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc

Nghị định thư số 1

Phụ lục 1-10: Biêu thuế cam kết đối với sản phẩm thuộc danh mục thông thường của Việt Nam theo Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc

Nghị định thư số 2

Phụ lục 1: Thủ tục triển khai chứng nhận xuất xứ (OCP) sửa đổi với quy tắc xuất xứ của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc

Phụ lục 2: Mẫu CO Form E

Phụ lục 2a: Ghi chú

Nghị định thư về TBT và SPM

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi ACFTA của các nước:

Brunei Darussalam

Cambodia

Trung Quốc 

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Thái Lan

Singapore

Việt Nam 

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo ACFTA của Việt Nam

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định Khung (Bản Tiếng Anh)

Gói cam kết thứ nhất

Brunei Darussalam

Cambodia

Trung Quốc

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Gói cam kết thứ hai

Quy định chung

Brunei Darussalam

Cambodia

China

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 2 trong Hiệp định về Dịch vụ

Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung (Bản Tiếng Anh)

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan (Bản Tiếng Anh)

Các cam kết và các văn bản liên quan khác:

Bản ghi nhớ về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

Bản ghi về về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Đánh giá tuân thủ

Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về Hợp tác trong nông nghiệp

Tổng quan về ASEAN và Trung Quốc