Thông tư số 58/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2010-2012

01/06/2010    276

Ngày ban hành: 16/04/2010

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 16/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2010/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2010-2012.

Ngày có hiệu lực: 01/06/2010

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.