Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

28/12/2020    517

Ngày ban hành: 14/12/2020

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Nghị định gồm có 11 Chương, 115 Điều và 3 Phụ lục về các mẫu báo cáo sử dụng lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Bản mềm Nghị định được đính kèm dưới đây: