Tin tức

Thông tư số 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện EVFTA về Phòng vệ thương mại

03/12/2020    725

Ngày ban hành: 26/11/2020

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Hiệp định EVFTA đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Trong đó, nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại chương 3 của Hiệp định, bao gồm các biện pháp nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước của các Thành viên Hiệp định trong trường hợp có hành vi cạnh tranh không lành mạnh (phá giá/trợ cấp) và/hoặc do thực hiện nghĩa vụ tại Hiệp định khiến hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến, dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

EVFTA có các cam kết mạnh mẽ về cắt giảm thuế cao, khả năng phải sử dụng các công cụ cần thiết và hợp pháp để bảo vệ ngành sản xuất trong nước là có thể xảy ra. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý hiện hành về các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam chưa có quy định về một số nội dung chi tiết điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (ví dụ như vấn đề quy tắc thuế suất thấp hơn, xem xét lợi ích công cộng được quy định tại Hiệp định…), đặc biệt là biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp (biện pháp tự vệ chuyển tiếp) theo Hiệp định.

Trước nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý trong nước để thực thi các biện pháp theo quy định của Hiệp định, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BCT ngày 26 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.

Thông tư số 30/2020/TT-BCT gồm 04 Chương 11 Điều, cụ thể như sau:

Chương 1: Quy định chung

Chương gồm các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.

Chương 2: Biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp

Chương quy định vấn đề xem xét lợi ích kinh tế - xã hội và quy tắc thuế suất thấp hơn trong EVFTA.

Chương 3: Biện pháp tự vệ song phương

Chương quy định nguyên tắc áp dụng, hồ sơ yêu cầu, thông báo, quy trình, thủ tục điều tra, áp dụng, bên liên quan trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ song phương, trong EVFTA.

Chương 4: Điều khoản thi hành

Thông tư được đính kèm dưới đây: