Thông tư số 217/2009/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2010-2012

01/01/2010    241

Ngày ban hành: 17/11/2009

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 17/11/2009, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Úc - New Zealand giai đoạn 2010 - 2012.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2010.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.