Tin tức

Những thay đổi trong hệ thống Phê duyệt và Cấp giấy phép Rượu vang xuất khẩu của Úc

15/07/2020    253

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Úc đã có thông báo về những thay đổi sắp tới trong hệ thống Phê duyệt và Cấp giấy phép Rượu vang xuất khẩu của Úc.

Theo đó,

- “Cơ quan quản lý Nho và Rượu vang của Úc” (“Australian Grape and Wine Authority”) sẽ đổi tên thành “Cơ quan Rượu vang Úc” (“Wine Australia”). Các chức của cơ quan và điều kiện cấp giấy chứng nhận không thay đổi.

- Việc triển khai mẫu giấy chứng nhận mới được bắt đầu và tháng 5 năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm 2020. Trong giai đoạn này, Cơ quan Rượu vang Úc sẽ cấp cả chứng thư xuất khẩu theo mẫu hiện tại và mẫu mới.

- Cơ quan Rượu vang Úc sẽ dần dần thay thế chứng thư có dấu mực tươi bằng chứng thư sử dụng chữ ký và con dấu điện tử. Ngày hết hiệu lực của chứng thư sử dụng dấu mực sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Đầu mối liên hệ:

- Bà Slava Zeman, Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội.

Điện thoại: +61-417-220-697, Email: Slava.zeman@dfat.gov.au.

- Chuyên viên chính Nguyễn Mạnh Thắng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

Điện thoại: (024) 22202412, Email: ThangNgM@moit.gov.vn.

Nguồn: Bộ Công Thương

Thông báo chi tiết được đính kèm trong tệp dưới đây: