Văn kiện Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

10/09/2019    13807

ATISA hoàn tất đàm phán và văn kiện Hiệp định được ký kết ngày 23/4/2019 bởi các Bộ trưởng Kinh tế của 7 nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) lần thứ 25. Sau đó, ATISA đã lần lượt được ký kết bởi Myanmar (3/8/2019) và Việt Nam (9/2019). Phillippines là thành viên ASEAN cuối cùng ký ATISA, ngày 07/10/2020. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/4/2021.

ATISA được coi như là bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN. Khi có hiệu lực, Hiệp định này sẽ thay thế Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) năm 1995, với nhiều nội dung mới theo hướng mở cửa, tự do hóa hơn về dịch vụ. ATISA được hy vọng sẽ đặt nền tảng mới cho việc thúc đẩy thương mại dịch vụ trong khu vực và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ trong ASEAN. 

Về quy tắc, ATISA thiết lập các khuôn khổ thực thi những cam kết tự do hóa từ AFAS, giảm bớt các rào cản quy định phân biệt đối xử với những nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời đưa ra nền tảng pháp luật vững chắc và cơ chế minh bạch hơn cho thị trường dịch vụ trong khu vực. 

Về mở cửa các thị trường dịch vụ, ATISA áp dụng phương pháp tiếp cận mới – mở cửa theo kiểu “chọn – bỏ”. Cụ thể, trong Hiệp định này, các bên cam kết mở cửa tất cả các ngành dịch vụ ngoại trừ các ngành/phân ngành được liệt kê trong Danh sách các biện pháp không tương thích (Danh sách thiết lập riêng theo theo cam kết của từng nước thành viên ASEAN). Đây là cách tiếp cận mới trái với phương pháp chọn – cho của AFAS, vốn chỉ cho phép mở cửa những ngành dịch vụ đã được liệt kê rõ ràng trong Hiệp định.

Bên cạnh văn kiện Hiệp định, ATISA còn bao gồm 3 phụ lục ngành là: Phụ lục về Dịch vụ Tài chính, Phụ lục về Dịch vụ Viễn thông; Phụ lục về Dịch vụ Phụ trợ Vận tải Hàng không. Các phụ lục này bao gồm các nghĩa vụ theo ngành cụ thể nhằm đưa ra các cam kết sâu hơn và tăng cường hợp tác quản lý. Bên cạnh đó, Hiệp định còn có Phụ lục I và II bao gồm các Danh mục các biện pháp không tương thích riêng của từng nước thành viên ATISA, sẽ do từng nước thành viên ATISA tự xác định và trình lên Ban Thư ký ASEAN trong vòng 5 năm, 7 năm, 13 năm tùy nước kể từ khi ATISA có hiệu lực.

Ngày 18/11/2021, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP phê duyệt Hiệp định ATISA.

Dưới đây là toàn bộ văn kiện nội dung Hiệp định

Toàn văn Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN - ATISA (Tiếng Anh)

Tóm tắt về ATISA (Tiếng Anh)

Nội dung văn kiện Hiệp định ATISA (Tiếng Anh)

Phụ lục về Dịch vụ Tài chính (Tiếng Anh)

Phụ lục về Dịch vụ Viễn thông (Tiếng Anh)

Phụ lục về Dịch vụ Phụ trợ Vận tải Hàng không (Tiếng Anh)

Tài liệu tham khảo chi tiết: Sổ tay "Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)"