Báo cáo của Ban Thư ký WTO về Hiệp định Thương mại Dịch vụ giữa ASEAN và Ấn Độ

10/01/2017    750

Hiệp định về Thương mại Dịch vụ theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi là "Hiệp định") là thỏa thuận thương mại khu vực thứ 6 của ASEAN (RTA). Tuy nhiên nó là Hiệp định thứ 3 của ASEAN về thương mại dịch vụ. Hiệp định là RTA thứ 14 của Ấn Độ nhưng RTA thứ 5 của Ấn Độ trong thương mại dịch vụ.

Báo cáo này, chuẩn bị cho việc xem xét Hiệp định về Thương mại dịch vụ giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã được soạn thảo bởi Ban Thư ký WTO với  trách nhiệm của họ và có tham vấn đầy đủ với các Bên.

Vui lòng tải tài liệu (bản tiếng Anh)