Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc đến kinh tế Việt Nam

14/12/2018    3225

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Minh Trang - Học viện Ngoại giao

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Bài viết mô tả khái quát về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, từ đó nêu ra các cơ hội cũng như thách thức Hiệp định này đem lại đối với chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam. Nhìn chung, VKFTA đã đạt được những thành tựu bước đầu và góp phần đưa quan hệ kinh tế giữa hai nước lên một cấp độ mới. Từ đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị để khai thác triệt để các cơ hội từ VKFTA.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: