Thống kê các vụ giải quyết tranh chấp trong WTO theo quốc gia - 2

12/11/2018    19690

Thống kê các vụ giải quyết tranh chấp trong WTO theo quốc gia

(cập nhật đến ngày 9/11/2018)

 

 Nước

Với tư cách là nguyên đơn

Với tư cách là bị đơn

Với tư cách là bên thứ ba

Afghanistan

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS526

Antigua and Barbuda

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS285

Argentina

với tư cách là nguyên đơn — 20 vụ:
DS35DS111DS207DS226DS263DS268DS272DS278DS293DS346DS349DS351DS355DS356DS393DS443DS447DS448DS459DS473

với tư cách là bị đơn — 22 vụ:
DS56DS77DS121DS123DS145DS155DS157DS164DS171DS189DS190DS196DS233DS238DS241DS330DS410DS438DS444DS445DS446DS453

với tư cách là bên thứ ba — 62 vụ:
DS103DS113DS174DS214DS217DS234DS267DS282DS290DS291DS292DS294DS315DS322DS332DS334DS339DS340DS342DS357DS358DS359DS362DS365DS369DS379DS382DS383DS384DS386DS391DS394DS395DS398DS400DS401DS414DS421DS430DS431DS432DS433DS434DS435DS441DS455DS457DS458DS467DS469DS472DS474DS477DS478DS480DS484DS492DS493DS494DS497DS531DS537

Armenia

với tư cách là bị đơn — 2 vụ:
DS411DS569

Australia

với tư cách là nguyên đơn — 8 vụ:
DS35DS91DS169DS178DS217DS265DS290DS537

với tư cách là bị đơn — 16 vụ:
DS18DS21DS57DS106DS119DS126DS270DS271DS287DS367DS434DS435DS441DS458DS467DS529

với tư cách là bên thứ ba — 105 vụ:
DS2DS7DS12DS14DS26DS46DS48DS58DS70DS103DS108DS113DS114DS160DS161DS166DS174DS177DS194DS202DS204DS207DS222DS234DS245DS266DS267DS276DS283DS291DS292DS293DS315DS316DS317DS320DS321DS332DS334DS339DS340DS342DS347DS352DS353DS357DS358DS359DS360DS362DS363DS365DS371DS375DS376DS377DS379DS381DS384DS386DS389DS396DS403DS405DS412DS413DS426DS430DS431DS432DS433DS436DS437DS438DS444DS445DS447DS449DS453DS455DS468DS469DS472DS473DS474DS475DS477DS478DS480DS484DS485DS487DS489DS490DS493DS494DS496DS497DS511DS512DS516DS517DS518DS526DS531

Bahrain, Kingdom of

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS527

với tư cách là bên thứ ba — 3 vụ:
DS379DS516DS526

Bangladesh

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS306

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS243

Barbados

với tư cách là bên thứ ba — 4 vụ:
DS108DS265DS266DS283

Belgium

với tư cách là bị đơn — 3 vụ:
DS80DS127DS210

Belize

với tư cách là bên thứ ba — 4 vụ:
DS27DS265DS266DS283

Benin

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS267

Bolivia, Plurinational State of

với tư cách là bên thứ ba — 2 vụ:
DS246DS512

Brazil

với tư cách là nguyên đơn — 32 vụ:
DS4DS69DS70DS71DS112DS154DS190DS208DS209DS216DS217DS218DS219DS222DS224DS239DS241DS250DS259DS266DS267DS269DS365DS382DS409DS439DS484DS506DS507DS514DS522DS568

với tư cách là bị đơn — 16 vụ:
DS22DS30DS46DS51DS52DS65DS81DS116DS183DS197DS199DS229DS332DS355DS472DS497

với tư cách là bên thứ ba — 120 vụ:
DS27DS76DS108DS114DS121DS135DS138DS152DS160DS174DS184DS204DS207DS212DS234DS244DS245DS246DS248DS249DS251DS252DS253DS254DS258DS265DS283DS286DS290DS291DS292DS293DS294DS315DS316DS317DS320DS321DS335DS339DS340DS342DS343DS344DS345DS347DS350DS353DS362DS375DS376DS377DS379DS381DS384DS386DS391DS392DS394DS395DS397DS398DS405DS406DS412DS420DS426DS430DS431DS432DS433DS434DS435DS437DS441DS447DS453DS456DS457DS458DS462DS464DS467DS469DS471DS474DS475DS476DS477DS478DS479DS480DS482DS483DS485DS487DS489DS491DS492DS493DS494DS495DS502DS504DS505DS508DS509DS510DS511DS512DS516DS517DS523DS526DS533DS534DS539DS541DS545DS546

Cameroon

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS27

Canada

với tư cách là nguyên đơn — 39 vụ:
DS7DS9DS10DS18DS20DS35DS46DS48DS92DS135DS137DS144DS153DS167DS180DS194DS221DS234DS236DS247DS257DS264DS277DS292DS310DS311DS342DS357DS369DS378DS384DS391DS400DS483DS505DS533DS534DS535DS550

với tư cách là bị đơn — 23 vụ:
DS31DS70DS71DS103DS113DS114DS117DS139DS142DS170DS222DS276DS321DS338DS354DS412DS426DS482DS520DS522DS531DS537DS557

với tư cách là bên thứ ba — 127 vụ:
DS2DS12DS14DS21DS22DS26DS27DS32DS33DS35DS38DS43DS58DS60DS75DS84DS87DS108DS110DS152DS160DS161DS166DS169DS174DS176DS177DS178DS184DS188DS202DS204DS207DS214DS217DS231DS241DS244DS248DS249DS251DS252DS253DS254DS258DS259DS265DS266DS267DS280DS281DS282DS283DS285DS287DS290DS291DS293DS308DS312DS316DS317DS320DS337DS341DS347DS353DS358DS359DS362DS379DS381DS386DS394DS395DS397DS398DS401DS431DS432DS433DS434DS435DS436DS437DS438DS441DS444DS445DS449DS455DS456DS458DS464DS467DS471DS472DS474DS477DS478DS480DS484DS485DS487DS488DS489DS491DS492DS493DS494DS495DS497DS499DS502DS508DS509DS511DS512DS516DS517DS523DS526DS529DS536DS539DS541DS545

Chad

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS267

Chile

với tư cách là nguyên đơn — 10 vụ:
DS14DS97DS217DS227DS232DS238DS255DS261DS303DS326

với tư cách là bị đơn — 13 vụ:
DS87DS109DS110DS193DS207DS220DS226DS228DS230DS278DS351DS356DS393

với tư cách là bên thứ ba — 48 vụ:
DS7DS184DS206DS211DS219DS221DS231DS241DS244DS250DS270DS276DS287DS291DS292DS293DS302DS335DS343DS344DS352DS357DS358DS359DS360DS365DS367DS394DS395DS397DS398DS425DS427DS434DS435DS441DS458DS467DS483DS484DS485DS496DS502DS508DS509DS512DS531DS537

China

với tư cách là nguyên đơn — 20 vụ:
DS252DS368DS379DS392DS397DS399DS405DS422DS437DS449DS452DS471DS492DS515DS516DS543DS544DS562DS563DS565

với tư cách là bị đơn — 43 vụ:
DS309DS339DS340DS342DS358DS359DS362DS363DS372DS373DS378DS387DS388DS390DS394DS395DS398DS407DS413DS414DS419DS425DS427DS431DS432DS433DS440DS450DS451DS454DS460DS483DS489DS501DS508DS509DS511DS517DS519DS542DS549DS558DS568

với tư cách là bên thứ ba — 152 vụ:
DS108DS174DS207DS212DS243DS245DS248DS249DS251DS253DS254DS257DS258DS264DS265DS266DS267DS268DS269DS270DS273DS276DS277DS280DS281DS282DS283DS285DS286DS287DS290DS291DS292DS293DS294DS295DS296DS299DS301DS302DS308DS312DS315DS316DS317DS320DS321DS322DS323DS327DS331DS332DS334DS335DS336DS337DS341DS343DS344DS345DS347DS350DS353DS366DS369DS371DS375DS376DS377DS381DS384DS386DS389DS391DS396DS400DS401DS402DS403DS404DS412DS415DS416DS417DS418DS420DS421DS423DS426DS429DS430DS434DS435DS436DS438DS441DS444DS445DS447DS453DS455DS456DS457DS458DS461DS462DS464DS467DS469DS472DS473DS474DS475DS476DS477DS478DS479DS480DS482DS484DS485DS486DS487DS488DS490DS491DS493DS494DS495DS496DS497DS499DS502DS504DS505DS510DS512DS513DS518DS522DS523DS526DS529DS531DS533DS534DS536DS537DS539DS541DS545DS546

Colombia

với tư cách là nguyên đơn — 5 vụ:
DS78DS188DS228DS230DS361

với tư cách là bị đơn — 5 vụ:
DS181DS348DS366DS461DS502

với tư cách là bên thứ ba — 51 vụ:
DS27DS58DS114DS152DS174DS207DS231DS237DS246DS265DS266DS283DS290DS291DS292DS293DS358DS359DS369DS384DS386DS394DS395DS397DS398DS400DS401DS403DS405DS406DS415DS416DS417DS418DS423DS430DS431DS432DS433DS440DS457DS472DS473DS476DS485DS489DS493DS497DS509DS511DS516

Costa Rica

với tư cách là nguyên đơn — 5 vụ:
DS24DS185DS187DS333DS415

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS524

với tư cách là bên thứ ba — 15 vụ:
DS27DS32DS58DS152DS188DS207DS217DS234DS246DS375DS376DS377DS416DS417DS418

Côte d’Ivoire

với tư cách là bên thứ ba — 4 vụ:
DS27DS265DS266DS283

Croatia

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS297

Cuba

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS458

với tư cách là bên thứ ba — 18 vụ:
DS114DS152DS204DS246DS248DS252DS253DS254DS258DS259DS265DS266DS283DS332DS434DS435DS441DS467

Czech Republic

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS159

với tư cách là bị đơn — 2 vụ:
DS148DS289

Denmark

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS469

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS83

Dominica

với tư cách là bên thứ ba — 3 vụ:
DS27DS152DS165

Dominican Republic

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS441

với tư cách là bị đơn — 7 vụ:
DS300DS302DS333DS415DS416DS417DS418

với tư cách là bên thứ ba — 9 vụ:
DS27DS152DS199DS406DS434DS435DS458DS467DS489

Ecuador

với tư cách là nguyên đơn — 3 vụ:
DS27DS237DS335

với tư cách là bị đơn — 3 vụ:
DS182DS191DS303

với tư cách là bên thứ ba — 36 vụ:
DS58DS152DS156DS165DS207DS231DS246DS270DS366DS369DS381DS394DS395DS398DS400DS401DS413DS429DS430DS434DS435DS438DS441DS444DS445DS453DS456DS457DS458DS461DS467DS502DS504DS511DS516DS517

Egypt

với tư cách là bị đơn — 4 vụ:
DS205DS211DS305DS327

với tư cách là bên thứ ba — 17 vụ:
DS141DS260DS334DS350DS358DS359DS434DS494DS511DS513DS526DS529DS536DS539DS541DS545DS546

El Salvador

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS418

với tư cách là bên thứ ba — 18 vụ:
DS58DS60DS156DS207DS246DS291DS292DS293DS302DS412DS415DS416DS417DS426DS457DS461DS502DS511

Eswatini

với tư cách là bên thứ ba — 3 vụ:
DS265DS266DS283

European Union (formerly EC)

với tư cách là nguyên đơn — 99 vụ:
DS8DS15DS38DS39DS40DS42DS53DS54DS63DS66DS73DS75DS77DS79DS81DS85DS87DS88DS96DS98DS100DS107DS108DS110DS114DS116DS117DS118DS120DS121DS136DS138DS142DS145DS146DS147DS149DS150DS151DS152DS155DS157DS160DS165DS166DS176DS183DS186DS189DS193DS200DS212DS213DS214DS217DS225DS248DS262DS273DS279DS287DS294DS304DS314DS317DS319DS320DS321DS330DS332DS339DS341DS350DS352DS353DS354DS370DS372DS380DS395DS396DS407DS424DS425DS426DS432DS438DS460DS462DS472DS475DS479DS481DS485DS487DS502DS509DS548DS549

với tư cách là bị đơn — 85 vụ:
DS7DS9DS12DS13DS14DS16DS17DS25DS26DS27DS48DS62DS69DS72DS104DS105DS115DS124DS134DS135DS137DS140DS141DS153DS154DS158DS172DS174DS209DS219DS223DS231DS242DS246DS260DS263DS265DS266DS269DS283DS286DS290DS291DS292DS293DS299DS301DS307DS313DS315DS316DS326DS328DS337DS347DS349DS361DS364DS369DS375DS376DS377DS385DS389DS397DS400DS401DS405DS408DS409DS442DS443DS452DS459DS469DS473DS474DS476DS480DS486DS492DS494DS516DS521DS559

với tư cách là bên thứ ba — 179 vụ:
DS2DS18DS21DS22DS32DS33DS44DS46DS50DS56DS58DS70DS76DS99DS103DS113DS122DS126DS132DS156DS162DS163DS175DS177DS178DS179DS184DS188DS192DS194DS202DS204DS206DS207DS211DS221DS222DS234DS236DS237DS238DS241DS243DS244DS245DS249DS250DS251DS252DS253DS254DS257DS258DS261DS264DS267DS268DS270DS276DS277DS280DS281DS282DS285DS295DS296DS302DS308DS312DS322DS323DS327DS331DS334DS335DS336DS343DS344DS345DS355DS357DS358DS359DS360DS362DS363DS365DS366DS367DS371DS379DS381DS382DS383DS384DS386DS391DS392DS394DS398DS399DS402DS403DS404DS406DS412DS413DS414DS415DS416DS417DS418DS420DS421DS422DS423DS427DS429DS430DS431DS433DS434DS435DS436DS437DS438DS440DS441DS444DS445DS447DS449DS453DS454DS455DS456DS457DS458DS461DS464DS467DS468DS471DS477DS478DS482DS483DS484DS488DS489DS490DS491DS493DS495DS496DS497DS499DS504DS505DS508DS510DS511DS512DS513DS517DS518DS522DS523DS526DS529DS531DS533DS534DS536DS537DS539DS541DS545DS546

Fiji

với tư cách là bên thứ ba — 3 vụ:
DS265DS266DS283

France

với tư cách là bị đơn — 4 vụ:
DS131DS173DS316DS347

Germany

với tư cách là bị đơn — 2 vụ:
DS316DS347

Ghana

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS27

Greece

với tư cách là bị đơn — 3 vụ:
DS125DS129DS452

Grenada

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS27

Guatemala

với tư cách là nguyên đơn — 9 vụ:
DS16DS27DS158DS220DS298DS331DS390DS416DS457

với tư cách là bị đơn — 2 vụ:
DS60DS156

với tư cách là bên thứ ba — 39 vụ:
DS58DS174DS204DS207DS241DS246DS290DS302DS308DS332DS366DS381DS384DS386DS389DS392DS406DS413DS415DS417DS418DS430DS434DS435DS435DS438DS441DS444DS445DS453DS458DS461DS467DS469DS495DS502DS511DS517DS526

Guyana

với tư cách là bên thứ ba — 3 vụ:
DS265DS266DS283

Honduras

với tư cách là nguyên đơn — 8 vụ:
DS16DS27DS158DS201DS300DS302DS417DS435

với tư cách là bên thứ ba — 27 vụ:
DS60DS156DS188DS199DS204DS207DS246DS291DS292DS293DS331DS366DS412DS414DS415DS416DS418DS422DS434DS441DS453DS457DS458DS461DS467DS469DS526

Hong Kong, China

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS29

với tư cách là bên thứ ba — 13 vụ:
DS21DS34DS58DS152DS217DS234DS294DS315DS322DS337DS375DS376DS377

Hungary

với tư cách là nguyên đơn — 5 vụ:
DS143DS148DS240DS256DS297

với tư cách là bị đơn — 2 vụ:
DS35DS159

với tư cách là bên thứ ba — 2 vụ:
DS56DS76

Iceland

với tư cách là bên thứ ba — 9 vụ:
DS7DS12DS14DS21DS177DS178DS400DS401DS469

India

với tư cách là nguyên đơn — 24 vụ:
DS19DS32DS33DS34DS58DS134DS140DS141DS168DS206DS217DS229DS233DS243DS246DS313DS345DS385DS408DS428DS436DS503DS510DS547

với tư cách là bị đơn — 25 vụ:
DS50DS79DS90DS91DS92DS93DS94DS96DS120DS146DS149DS150DS175DS279DS304DS306DS318DS352DS360DS380DS430DS456DS498DS518DS541

với tư cách là bên thứ ba — 136 vụ:
DS18DS21DS24DS27DS54DS55DS56DS59DS62DS64DS67DS68DS108DS114DS136DS139DS142DS152DS162DS165DS174DS192DS194DS195DS199DS204DS210DS212DS221DS222DS234DS236DS244DS257DS264DS265DS266DS267DS270DS283DS287DS290DS294DS315DS320DS321DS322DS335DS343DS350DS357DS362DS365DS366DS371DS375DS376DS377DS379DS381DS384DS386DS391DS394DS395DS396DS397DS398DS403DS404DS412DS413DS414DS425DS426DS431DS432DS433DS434DS435DS437DS438DS440DS441DS442DS444DS445DS447DS449DS453DS454DS457DS458DS460DS462DS464DS467DS468DS469DS471DS472DS475DS476DS477DS478DS479DS480DS484DS485DS487DS488DS489DS490DS491DS492DS494DS495DS496DS497DS499DS502DS505DS508DS509DS511DS512DS513DS516DS517DS529DS531DS536DS537DS539DS545DS546

Indonesia

với tư cách là nguyên đơn — 11 vụ:
DS123DS217DS312DS374DS406DS442DS467DS470DS480DS491DS529

với tư cách là bị đơn — 14 vụ:
DS54DS55DS59DS64DS455DS465DS466DS477DS478DS481DS484DS490DS496DS506

với tư cách là bên thứ ba — 22 vụ:
DS22DS121DS164DS234DS431DS432DS433DS434DS435DS441DS458DS473DS474DS494DS499DS508DS509DS510DS511DS516DS517DS518

Ireland

với tư cách là bị đơn — 3 vụ:
DS68DS82DS130

Israel

với tư cách là bên thứ ba — 11 vụ:
DS114DS152DS217DS234DS438DS444DS445DS511DS529DS531DS537

Italy

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS452

Jamaica

với tư cách là bên thứ ba — 8 vụ:
DS27DS108DS132DS152DS165DS265DS266DS283

Japan

với tư cách là nguyên đơn — 24 vụ:
DS6DS51DS55DS64DS95DS139DS162DS184DS217DS244DS249DS322DS376DS412DS433DS445DS454DS463DS468DS495DS497DS504DS518DS553

với tư cách là bị đơn — 15 vụ:
DS8DS10DS11DS15DS28DS42DS44DS45DS66DS73DS76DS147DS245DS323DS336

với tư cách là bên thứ ba — 182 vụ:
DS7DS12DS14DS27DS34DS35DS38DS58DS62DS67DS68DS88DS95DS103DS108DS113DS114DS122DS136DS141DS146DS152DS160DS163DS165DS175DS176DS177DS178DS179DS189DS195DS199DS202DS204DS206DS207DS210DS211DS213DS214DS219DS221DS234DS236DS248DS251DS252DS253DS254DS257DS258DS260DS264DS267DS268DS273DS276DS277DS281DS282DS285DS294DS296DS299DS301DS308DS312DS315DS316DS317DS327DS331DS332DS335DS337DS339DS340DS341DS342DS343DS344DS345DS347DS350DS352DS353DS355DS357DS358DS359DS360DS362DS363DS365DS367DS369DS375DS377DS379DS381DS382DS383DS384DS386DS391DS394DS395DS397DS398DS399DS400DS401DS402DS404DS405DS413DS414DS420DS422DS425DS426DS427DS429DS430DS431DS432DS434DS435DS437DS438DS440DS441DS444DS445DS449DS455DS456DS458DS460DS462DS464DS467DS469DS471DS472DS475DS476DS477DS478DS479DS480DS483DS484DS485DS487DS489DS490DS493DS494DS496DS499DS505DS508DS509DS510DS511DS512DS513DS516DS517DS522DS523DS526DS529DS533DS534DS536DS539DS541DS545DS546

Kazakhstan

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS530

với tư cách là bên thứ ba — 17 vụ:
DS493DS502DS508DS509DS511DS513DS516DS517DS518DS523DS526DS533DS534DS539DS541DS545DS546

Kenya

với tư cách là bên thứ ba — 3 vụ:
DS265DS266DS283

Korea, Republic of

với tư cách là nguyên đơn — 20 vụ:
DS89DS99DS179DS202DS215DS217DS251DS296DS299DS301DS307DS323DS336DS402DS420DS464DS488DS539DS545DS546

với tư cách là bị đơn — 17 vụ:
DS3DS5DS20DS40DS41DS75DS84DS98DS161DS163DS169DS273DS312DS391DS495DS504DS553

với tư cách là bên thứ ba — 121 vụ:
DS46DS54DS55DS59DS62DS64DS67DS68DS139DS141DS142DS146DS152DS175DS184DS212DS214DS234DS244DS248DS249DS252DS253DS254DS258DS260DS268DS277DS294DS315DS316DS317DS322DS332DS334DS335DS337DS343DS344DS347DS350DS353DS362DS363DS375DS376DS377DS381DS382DS383DS384DS386DS389DS392DS394DS395DS398DS404DS412DS413DS414DS422DS426DS431DS432DS433DS434DS435DS437DS438DS440DS441DS442DS444DS445DS447DS454DS455DS456DS457DS458DS460DS462DS467DS468DS471DS472DS475DS476DS477DS478DS479DS482DS483DS484DS485DS487DS489DS491DS494DS496DS497DS502DS505DS508DS509DS510DS511DS512DS513DS516DS517DS518DS523DS526DS529DS531DS533DS534DS537DS541

Kuwait, the State of

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS379

Kyrgyz Republic

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS570

Madagascar

với tư cách là bên thứ ba — 4 vụ:
DS27DS265DS266DS283

Malawi

với tư cách là bên thứ ba — 6 vụ:
DS265DS266DS283DS434DS435DS467

Malaysia

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS58

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS1

với tư cách là bên thứ ba — 12 vụ:
DS38DS434DS435DS441DS442DS456DS458DS467DS473DS526DS536DS545

Mauritius

với tư cách là bên thứ ba — 6 vụ:
DS27DS132DS246DS265DS266DS283

Mexico

với tư cách là nguyên đơn — 25 vụ:
DS16DS23DS27DS49DS60DS156DS158DS182DS191DS234DS280DS281DS282DS325DS329DS344DS359DS381DS386DS388DS398DS446DS451DS524DS551

với tư cách là bị đơn — 15 vụ:
DS53DS101DS132DS203DS204DS216DS232DS284DS295DS298DS308DS314DS331DS341DS560

với tư cách là bên thứ ba — 89 vụ:
DS38DS44DS58DS75DS84DS87DS103DS110DS113DS126DS136DS138DS174DS202DS212DS214DS217DS219DS249DS250DS251DS252DS253DS254DS258DS259DS261DS268DS273DS276DS285DS290DS291DS292DS293DS294DS320DS321DS322DS332DS335DS339DS340DS342DS343DS350DS357DS362DS365DS369DS379DS382DS384DS394DS395DS396DS400DS401DS402DS403DS404DS406DS412DS420DS426DS427DS434DS435DS441DS458DS467DS469DS473DS474DS488DS493DS494DS502DS505DS508DS509DS516DS523DS526DS531DS537DS539DS545DS546

Moldova, Republic of

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS423

với tư cách là bị đơn — 1 vụ:
DS421

với tư cách là bên thứ ba — 3 vụ:
DS434DS485DS512

Morocco

với tư cách là bị đơn — 2 vụ:
DS513DS555

Namibia

với tư cách là bên thứ ba — 1 vụ:
DS401

Netherlands

với tư cách là bị đơn — 3 vụ:
DS128DS408DS409

New Zealand

với tư cách là nguyên đơn — 9 vụ:
DS35DS72DS93DS113DS177DS258DS367DS466DS477

với tư cách là bên thứ ba — 44 vụ:
DS26DS48DS161DS166DS169DS174DS178DS245DS248DS249DS251DS252DS253DS254DS264DS265DS266DS267DS283DS290DS291DS292DS293DS320DS321DS322DS323DS357DS365DS381DS384DS386DS389DS434DS435DS441DS455DS458DS467DS469DS484DS495DS531DS537

Nicaragua

với tư cách là nguyên đơn — 1 vụ:
DS284

với tư cách là bị đơn — 2 vụ:
DS188DS201

với tư cách là bên thứ ba — 17 vụ:
DS27DS176DS204DS207DS246DS302DS357DS365DS415DS416DS417DS418DS434DS435DS441DS458DS467

Nigeria

với tư cách là bên thứ ba — 6 vụ:
DS58DS434DS435DS441DS458DS467

Norway

với tư cách là nguyên đơn — 5 vụ:
DS254DS328DS337DS401DS552

với tư cách là bên thứ ba — 85 vụ:
DS2DS18DS21DS26DS32DS33DS48DS213DS217DS234DS244DS248DS249DS251DS252DS253DS258DS273DS291DS292DS293DS294DS320DS321DS322DS341DS350DS369DS379DS381DS389DS394DS395DS397DS398DS400DS406DS412DS420DS425DS426DS427DS429DS431DS432DS433DS434DS435DS437DS438DS441DS444DS445DS456DS458DS462DS464DS467DS469DS471DS473DS474DS475DS477DS478DS480DS482DS483DS484DS485DS493DS494DS495DS504DS508DS509DS510DS511DS512DS516DS517DS526DS539DS545DS546

Oman

với tư cách là bên thứ ba — 12 vụ:
DS431DS432DS433DS434DS435DS440DS453DS467DS484DS509DS513DS518

Pakistan

với tư cách là nguyên đơn — 5 vụ:
DS58DS192DS327DS486DS500

với tư cách là bị đơn — 4 vụ:
DS36DS107