Thống kê các vụ giải quyết tranh chấp trong WTO theo quốc gia

14/09/2010    7583

Thống kê các vụ giải quyết tranh chấp trong WTO theo quốc gia

Nước thành viên

Vai trò là Nguyên đơn

Vai trò là Bị đơn

Vai trò là Nước thứ ba

Ả Rập

28 vụ việc: DS379, DS394, DS395, DS398, DS412, DS414, DS421, DS426, DS427, DS431, DS432, DS433, DS436, DS437, DS438, DS440, DS441, DS444, DS445, DS453, DS454, DS456, DS458, DS464, DS471, DS473, DS474, DS489

Ai - len

3 vụ việc: DS68, DS82, DS130 

Ai Cập

4 vụ việc: DS205, DS211, DS305, DS327 

7 vụ việc: DS141, DS260, DS334, DS350, DS358, DS359, DS434 

Ai-cơ-len

9 vụ việc: DS7, DS12, DS14, DS21, DS177, DS178, DS400, DS401, DS469 

Ấn Độ

21 vụ việc: DS19, DS32, DS33, DS34, DS58, DS134, DS140, DS141, DS168, DS206, DS217, DS229, DS233, DS243, DS246, DS313, DS345, DS385, DS408, DS428, DS436 

23 vụ việc: DS50, DS79, DS90, DS91, DS92, DS93, DS94, DS96, DS120, DS146, DS149, DS150, DS175, DS279, DS304, DS306, DS318, DS352, DS360, DS380, DS430, DS456, DS498 

115 vụ việc: DS18, DS21, DS24, DS27, DS54, DS55, DS56, DS59, DS62, DS64, DS67, DS68, DS108, DS114, DS136, DS139, DS142, DS152, DS162, DS165, DS174, DS192, DS194, DS195, DS199, DS204, DS210, DS212, DS221, DS222, DS234, DS236, DS244, DS257, DS264, DS265, DS266, DS267, DS270, DS283, DS287, DS290, DS294, DS315, DS320, DS321, DS322, DS335, DS343, DS350, DS357, DS362, DS365, DS366, DS371, DS375, DS376, DS377, DS379, DS384, DS386, DS391, DS394, DS395, DS396, DS397, DS398, DS403, DS404, DS412, DS413, DS414, DS425, DS426, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS437, DS438, DS440, DS441, DS442, DS444, DS445, DS447, DS449, DS453, DS454, DS457, DS458, DS460, DS462, DS464, DS467, DS468, DS469, DS471, DS472, DS475, DS476, DS477, DS478, DS479, DS480, DS485, DS487, DS488, DS489, DS490, DS492, DS495, DS496, DS497

Antigua và Barbuda

1 vụ việc: DS285

Armenia

1 vụ việc: DS411

Australia

7 vụ việc: DS35, DS91, DS169, DS178, DS217, DS265, DS290 

15 vụ việc: DS18, DS21, DS57, DS106, DS119, DS126, DS270, DS271, DS287, DS367, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467

96 vụ việc: DS2, DS7, DS12, DS14, DS26, DS46, DS48, DS58, DS70, DS103, DS108, DS113, DS114, DS160, DS161, DS166, DS174, DS177, DS194, DS202, DS204, DS207, DS222, DS234, DS245, DS266, DS267, DS276, DS283, DS291, DS292, DS293, DS315, DS316, DS317, DS320, DS321, DS332, DS334, DS339, DS340, DS342, DS347, DS352, DS353, DS357, DS358, DS359, DS360, DS362, DS363, DS365, DS371, DS375, DS376, DS377, DS379, DS381, DS384, DS386, DS389, DS396, DS403, DS405, DS412, DS413, DS426, DS430, DS431, DS432, DS433, DS436, DS437, DS438, DS444, DS445, DS447, DS449, DS453, DS455, DS468, DS469, DS472, DS473, DS474, DS475, DS477, DS478, DS480, DS484, DS485, DS487, DS489, DS490, DS496, DS497 

Ba Lan

3 vụ việc: DS122, DS235, DS289 

1 vụ việc: DS19 

1 vụ việc: DS114 

Bangladesh

1 vụ việc: DS306 

1 vụ việc: DS243 

Barbados

4 vụ việc: DS108, DS265, DS266, DS283 

Belize

4 vụ việc: DS27, DS265, DS266, DS283 

Benin 1 vụ việc: DS267
Bỉ 3 vụ việc: DS80, DS127, DS210

Bồ Đào Nha

1 vụ việc: DS37 

Bolivia

1 vụ việc: DS246 

Braxin

27 vụ việc: DS4, DS69, DS70, DS71, DS112, DS154, DS190, DS208, DS209, DS216, DS217, DS218, DS219, DS222, DS224, DS239, DS241, DS250, DS259, DS266, DS267, DS269, DS365, DS382, DS409, DS439, DS484 

16 vụ việc: DS22, DS30, DS46, DS51, DS52, DS65, DS81, DS116, DS183, DS197, DS199, DS229, DS332, DS355, DS472, DS497 

99 vụ việc: DS27, DS76, DS108, DS114, DS121, DS135, DS138, DS152, DS160, DS174, DS184, DS204, DS207, DS212, DS234, DS244, DS245, DS246, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS265, DS283, DS286, DS290, DS291, DS292, DS293, DS294, DS315, DS316, DS317, DS320, DS321, DS335, DS339, DS340, DS342, DS343, DS344, DS345, DS347, DS350, DS353, DS362, DS375, DS376, DS377, DS379, DS381, DS384, DS386, DS391, DS392, DS394, DS395, DS397, DS398, DS405, DS406, DS412, DS420, DS426, DS430, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS437, DS441, DS447, DS453, DS456, DS457, DS458, DS462, DS464, DS467, DS469, DS471, DS474, DS475, DS476, DS477, DS478, DS479, DS480, DS482, DS483, DS485, DS487, DS489, DS492, DS495

Cameroon

1 vụ việc: DS27 

Canada

34 vụ việc: DS7, DS9, DS10, DS18, DS20, DS35, DS46, DS48, DS92, DS135, DS137, DS144, DS153, DS167, DS180, DS194, DS221, DS234, DS236, DS247, DS257, DS264, DS277, DS292, DS310, DS311, DS342, DS357, DS369, DS378, DS384, DS391, DS400, DS483 

18 vụ việc: DS31, DS70, DS71, DS103, DS113, DS114, DS117, DS139, DS142, DS170, DS222, DS276, DS321, DS338, DS354, DS412, DS426, DS482

109 vụ việc: DS2, DS12, DS14, DS21, DS22, DS26, DS27, DS32, DS33, DS35, DS38, DS43, DS58, DS60, DS75, DS84, DS87, DS108, DS110, DS152, DS160, DS161, DS166, DS169, DS174, DS176, DS177, DS178, DS184, DS188, DS202, DS204, DS207, DS214, DS217, DS231, DS241, DS244, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS265, DS266, DS267, DS280, DS281, DS282, DS283, DS285, DS287, DS290, DS291, DS293, DS308, DS312, DS316, DS317, DS320, DS337, DS341, DS347, DS353, DS358, DS359, DS362, DS379, DS381, DS386, DS394, DS395, DS397, DS398, DS401, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS436, DS437, DS438, DS441, DS444, DS445, DS449, DS455, DS456, DS458, DS464, DS467, DS471, DS472, DS474, DS477, DS478, DS480, DS485, DS487, DS488, DS489, DS491, DS492, DS495, DS497 

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 1 vụ việc: DS482

Chad

1 vụ việc: DS267 

Chile

10 vụ việc: DS14, DS97, DS217, DS227, DS232, DS238, DS255, DS261, DS303, DS326 

13 vụ việc: DS87, DS109, DS110, DS193, DS207, DS220, DS226, DS228, DS230, DS278, DS351, DS356, DS393 

42 vụ việc: DS7, DS184, DS206, DS211, DS219, DS221, DS231, DS241, DS244, DS250, DS270, DS276, DS287, DS291, DS292, DS293, DS302, DS335, DS343, DS344, DS352, DS357, DS358, DS359, DS360, DS365, DS367, DS394, DS395, DS397, DS398, DS425, DS427, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467, DS483, DS485, DS490, DS496 

Colombia

5 vụ việc: DS78, DS188, DS228, DS230, DS361 

4 vụ việc: DS181, DS348, DS366, DS461

47 vụ việc: DS27, DS58, DS114, DS152, DS174, DS207, DS231, DS237, DS246, DS265, DS266, DS283, DS290, DS291, DS292, DS293, DS358, DS359, DS369, DS384, DS386, DS394, DS395, DS397, DS398, DS400, DS401, DS403, DS405, DS406, DS415, DS416, DS417, DS418, DS423, DS430, DS431, DS432, DS433, DS440, DS457, DS472, DS473, DS476, DS485, DS489, DS497 

Costa Rica

5 vụ việc: DS24, DS185, DS187, DS333, DS415 

15 vụ việc: DS27, DS32, DS58, DS152, DS188, DS207, DS217, DS234, DS246, DS375, DS376, DS377, DS416, DS417, DS418 

Côte d’Ivoire

4 vụ việc: DS27, DS265, DS266, DS283 

Croatia

1 vụ việc: DS297 

Cuba

1 vụ việc: DS458

18 vụ việc: DS114, DS152, DS204, DS246, DS248, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS265, DS266, DS283, DS332, DS434, DS435, DS441, DS467 

Đài Loan 6 vụ việc: DS274, DS318, DS377, DS482, DS490, DS498 91 vụ việc: DS174, DS245, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS267, DS268, DS273, DS276, DS280, DS281, DS282, DS285, DS290, DS291, DS292, DS293, DS294, DS296, DS299, DS312, DS315, DS320, DS321, DS322, DS332, DS336, DS339, DS340, DS342, DS350, DS355, DS357, DS358, DS359, DS362, DS363, DS365, DS366, DS367, DS371, DS375, DS376, DS379, DS381, DS382, DS383, DS384, DS386, DS389, DS391, DS392, DS394, DS395, DS396, DS397, DS398, DS399, DS403, DS412, DS423, DS426, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS438, DS441, DS444, DS445, DS455, DS456, DS458, DS467, DS469, DS471, DS472, DS475, DS477, DS478, DS484, DS489, DS490, DS495, DS496

Đan Mạch

1 vụ việc: DS469

1 vụ việc: DS83 

Dominica

3 vụ việc: DS27, DS152, DS165 

Dominicana

1 vụ việc: DS441

7 vụ việc: DS300, DS302, DS333, DS415, DS416, DS417, DS418

9 vụ việc: DS27, DS152, DS199, DS406, DS434, DS435, DS458, DS467, DS489 

Đức 2 vụ việc: DS316, DS347

Ecuador

3 vụ việc: DS27, DS237, DS335 

3 vụ việc: DS182, DS191, DS303 

31 vụ việc: DS58, DS152, DS156, DS165, DS207, DS231, DS246, DS270, DS366, DS369, DS381, DS394, DS395, DS398, DS400, DS401, DS413, DS429, DS430, DS434, DS435, DS438, DS441, DS444, DS445, DS453, DS456, DS457, DS458, DS461, DS467 

El Salvador

1 vụ việc: DS418

16 vụ việc: DS58, DS60, DS156, DS207, DS246, DS291, DS292, DS293, DS302, DS412, DS415, DS416, DS417, DS426, DS457, DS461 

Fiji

3 vụ việc: DS265, DS266, DS283 

Ghana

1 vụ việc: DS27 

Grenada

1 vụ việc: DS27 

Guatemala

9 vụ việc: DS16, DS27, DS158, DS220, DS298, DS331, DS390, DS416, DS457 

2 vụ việc: DS60, DS156 

35 vụ việc: DS58, DS174, DS204, DS207, DS241, DS246, DS290, DS302, DS308, DS332, DS366, DS381, DS384, DS386, DS389, DS392, DS406, DS413, DS415, DS417, DS418, DS430, DS434, DS435, DS435, DS438, DS441, DS444, DS445, DS453, DS458, DS461, DS467, DS469, DS495 

Guyana

3 vụ việc: DS265, DS266, DS283 

Hà Lan

3 vụ việc: DS128, DS408, DS409 

Hàn Quốc

17 vụ việc: DS89, DS99, DS179, DS202, DS215, DS217, DS251, DS296, DS299, DS301, DS307, DS323, DS336, DS402, DS420, DS464, DS488 

15 vụ việc: DS3, DS5, DS20, DS40, DS41, DS75, DS84, DS98, DS161, DS163, DS169, DS273, DS312, DS391, DS495 

101 vụ việc: DS46, DS54, DS55, DS59, DS62, DS64, DS67, DS68, DS139, DS141, DS142, DS146, DS152, DS175, DS184, DS212, DS214, DS234, DS244, DS248, DS249, DS252, DS253, DS254, DS258, DS260, DS268, DS277, DS294, DS315, DS316, DS317, DS322, DS332, DS334, DS335, DS337, DS343, DS344, DS347, DS350, DS353, DS362, DS363, DS375, DS376, DS377, DS381, DS382, DS383, DS384, DS386, DS389, DS392, DS394, DS395, DS398, DS404, DS412, DS413, DS414, DS422, DS426, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS437, DS438, DS440, DS441, DS442, DS444, DS445, DS447, DS454, DS455, DS456, DS457, DS458, DS460, DS462, DS467, DS468, DS471, DS472, DS475, DS476, DS477, DS478, DS479, DS482, DS483, DS485, DS487, DS489, DS490, DS491, DS496, DS497 

Hoa Kỳ

108 vụ việc: DS3, DS5, DS11, DS13, DS16, DS21, DS26, DS27, DS28, DS31, DS35, DS36, DS37, DS41, DS43, DS44, DS45, DS50, DS52, DS56, DS57, DS59, DS62, DS65, DS67, DS68, DS74, DS76, DS80, DS82, DS83, DS84, DS86, DS90, DS101, DS102, DS103, DS104, DS106, DS109, DS115, DS124, DS125, DS126, DS127, DS128, DS129, DS130, DS131, DS132, DS158, DS161, DS163, DS164, DS170, DS171, DS172, DS173, DS174, DS175, DS195, DS196, DS197, DS198, DS199, DS203, DS204, DS210, DS223, DS245, DS260, DS275, DS276, DS291, DS295, DS305, DS308, DS309, DS315, DS316, DS334, DS338, DS340, DS347, DS358, DS360, DS362, DS363, DS373, DS375, DS387, DS389, DS394, DS403, DS413, DS414, DS419, DS427, DS430, DS431, DS440, DS444, DS450, DS455, DS456, DS465, DS478, DS489 

124 vụ việc: DS2, DS4, DS6, DS24, DS32, DS33, DS38, DS39, DS49, DS58, DS61, DS63, DS78, DS85, DS88, DS89, DS95, DS97, DS99, DS100, DS108, DS111, DS118, DS136, DS138, DS144, DS151, DS152, DS160, DS162, DS165, DS166, DS167, DS176, DS177, DS178, DS179, DS180, DS184, DS186, DS192, DS194, DS200, DS202, DS206, DS212, DS213, DS214, DS217, DS218, DS221, DS224, DS225, DS234, DS236, DS239, DS243, DS244, DS247, DS248, DS249, DS250, DS251, DS252, DS253, DS254, DS257, DS258, DS259, DS262, DS264, DS267, DS268, DS274, DS277, DS280, DS281, DS282, DS285, DS294, DS296, DS310, DS311, DS317, DS319, DS320, DS322, DS324, DS325, DS335, DS343, DS344, DS345, DS346, DS350, DS353, DS357, DS365, DS368, DS379, DS381, DS382, DS383, DS384, DS386, DS392, DS399, DS402, DS404, DS406, DS420, DS422, DS424, DS429, DS436, DS437, DS447, DS448, DS449, DS464, DS471, DS487, DS488, DS491 

130 vụ việc: DS7, DS12, DS14, DS18, DS22, DS34, DS46, DS48, DS54, DS55, DS60, DS64, DS69, DS70, DS72, DS77, DS79, DS87, DS98, DS110, DS113, DS114, DS121, DS122, DS135, DS139, DS141, DS142, DS155, DS156, DS169, DS188, DS189, DS190, DS207, DS211, DS219, DS222, DS231, DS237, DS238, DS241, DS246, DS261, DS265, DS266, DS269, DS270, DS273, DS283, DS286, DS287, DS290, DS292, DS293, DS299, DS301, DS302, DS312, DS321, DS323, DS327, DS331, DS332, DS336, DS337, DS341, DS351, DS352, DS355, DS356, DS366, DS367, DS369, DS371, DS376, DS377, DS391, DS395, DS396, DS397, DS398, DS400, DS401, DS405, DS412, DS415, DS416, DS417, DS418, DS421, DS423, DS425, DS426, DS432, DS433, DS434, DS435, DS438, DS441, DS442, DS444, DS445, DS453, DS454, DS457, DS458, DS460, DS461, DS462, DS467, DS468, DS469, DS472, DS473, DS474, DS475, DS476, DS479, DS480, DS482, DS483, DS484, DS485, DS486, DS490, DS492, DS495, DS496, DS497

Honduras

8 vụ việc: DS16, DS27, DS158, DS201, DS300, DS302, DS417, DS435 

26 vụ việc: DS60, DS156, DS188, DS199, DS204, DS207, DS246, DS291, DS292, DS293, DS331, DS366, DS412, DS414, DS415, DS416, DS418, DS422, DS434, DS441, DS453, DS457, DS458, DS461, DS467, DS469 

Hong Kong, Trung Quốc

1 vụ việc: DS29 

13 vụ việc: DS21, DS34, DS58, DS152, DS217, DS234, DS294, DS315, DS322, DS337, DS375, DS376, DS377 

Hungary

5 vụ việc: DS143, DS148, DS240, DS256, DS297 

2 vụ việc: DS35, DS159 

2 vụ việc: DS56, DS76 

Hy Lạp

3 vụ việc: DS125, DS129, DS452 

Indonesia

10 vụ việc: DS123, DS217, DS312, DS374, DS406, DS442, DS467, DS470, DS480, DS491 

13 vụ việc: DS54, DS55, DS59, DS64, DS455, DS465, DS466, DS477, DS478, DS481, DS484, DS490, DS496 

13 vụ việc: DS22, DS121, DS164, DS234, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS441, DS458, DS473, DS474 

Israel

7 vụ việc: DS114, DS152, DS217, DS234, DS438, DS444, DS445 

Jamaica

8 vụ việc: DS27, DS108, DS132, DS152, DS165, DS265, DS266, DS283 

Kenya

3 vụ việc: DS265, DS266, DS283 

Kuwait

1 vụ việc: DS379 

Liên minh Châu Âu (Cộng đồng Châu Âu trước đây)

95 vụ việc: DS8, DS15, DS38, DS39, DS40, DS42, DS53, DS54, DS63, DS66, DS73, DS75, DS77, DS79, DS81, DS85, DS87, DS88, DS96, DS98, DS100, DS107, DS108, DS110, DS114, DS116, DS117, DS118, DS120, DS121, DS136, DS138, DS142, DS145, DS146, DS147, DS149, DS150, DS151, DS152, DS155, DS157, DS160, DS165, DS166, DS176, DS183, DS186, DS189, DS193, DS200, DS212, DS213, DS214, DS217, DS225, DS248, DS262, DS273, DS279, DS287, DS294, DS304, DS314, DS317, DS319, DS320, DS321, DS330, DS332, DS339, DS341, DS350, DS352, DS353, DS354, DS370, DS372, DS380, DS395, DS396, DS407, DS424, DS425, DS426, DS432, DS438, DS460, DS462, DS472, DS475, DS479, DS481, DS485, DS487 

82 vụ việc: DS7, DS9, DS12, DS13, DS14, DS16, DS17, DS25, DS26, DS27, DS48, DS62, DS69, DS72, DS104, DS105, DS115, DS124, DS134, DS135, DS137, DS140, DS141, DS153, DS154, DS158, DS172, DS174, DS209, DS219, DS223, DS231, DS242, DS246, DS260, DS263, DS265, DS266, DS269, DS283, DS286, DS290, DS291, DS292, DS293, DS299, DS301, DS307, DS313, DS315, DS316, DS326, DS328, DS337, DS347, DS349, DS361, DS364, DS369, DS375, DS376, DS377, DS385, DS389, DS397, DS400, DS401, DS405, DS408, DS409, DS442, DS443, DS452, DS459, DS469, DS473, DS474, DS476, DS480, DS486, DS492, DS494 

155 vụ việc: DS2, DS18, DS21, DS22, DS32, DS33, DS44, DS46, DS50, DS56, DS58, DS70, DS76, DS99, DS103, DS113, DS122, DS126, DS132, DS156, DS162, DS163, DS175, DS177, DS178, DS179, DS184, DS188, DS192, DS194, DS202, DS204, DS206, DS207, DS211, DS221, DS222, DS234, DS236, DS237, DS238, DS241, DS243, DS244, DS245, DS249, DS250, DS251, DS252, DS253, DS254, DS257, DS258, DS261, DS264, DS267, DS268, DS270, DS276, DS277, DS280, DS281, DS282, DS285, DS295, DS296, DS302, DS308, DS312, DS322, DS323, DS327, DS331, DS334, DS335, DS336, DS343, DS344, DS345, DS355, DS357, DS358, DS359, DS360, DS362, DS363, DS365, DS366, DS367, DS371, DS379, DS381, DS382, DS383, DS384, DS386, DS391, DS392, DS394, DS398, DS399, DS402, DS403, DS404, DS406, DS412, DS413, DS414, DS415, DS416, DS417, DS418, DS420, DS421, DS422, DS423, DS427, DS429, DS430, DS431, DS433, DS434, DS435, DS436, DS437, DS438, DS440, DS441, DS444, DS445, DS447, DS449, DS453, DS454, DS455, DS456, DS457, DS458, DS461, DS464, DS467, DS468, DS471, DS477, DS478, DS482, DS483, DS484, DS488, DS489, DS490, DS491, DS495, DS497 

Madagascar

4 vụ việc: DS27, DS265, DS266, DS283 

Malawi

6 vụ việc: DS265, DS266, DS283, DS434, DS435, DS467 

Malaysia

1 vụ việc: DS58 

1 vụ việc: DS1 

9 vụ việc: DS38, DS434, DS435, DS441, DS442, DS456, DS458, DS467, DS473 

Mauritius

6 vụ việc: DS27, DS132, DS246, DS265, DS266, DS283 

Mexico

23 vụ việc: DS16, DS23, DS27, DS49, DS60, DS156, DS158, DS182, DS191, DS234, DS280, DS281, DS282, DS325, DS329, DS344, DS359, DS381, DS386, DS388, DS398, DS446, DS451 

14 vụ việc: DS53, DS101, DS132, DS203, DS204, DS216, DS232, DS284, DS295, DS298, DS308, DS314, DS331, DS341 

75 vụ việc: DS38, DS44, DS58, DS75, DS84, DS87, DS103, DS110, DS113, DS126, DS136, DS138, DS174, DS202, DS212, DS214, DS217, DS219, DS249, DS250, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS261, DS268, DS273, DS276, DS285, DS290, DS291, DS292, DS293, DS294, DS320, DS321, DS322, DS332, DS335, DS339, DS340, DS342, DS343, DS350, DS357, DS362, DS365, DS367, DS379, DS382, DS384, DS394, DS395, DS396, DS400, DS401, DS402, DS403, DS404, DS406, DS412, DS420, DS426, DS427, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467, DS469, DS473, DS474, DS488

Moldova 1 vụ việc: DS423 1 vụ việc: DS421 2 vụ việc: DS434, DS485

Na Uy

4 vụ việc: DS254, DS328, DS337, DS401 

70 vụ việc: DS2, DS18, DS21, DS26, DS32, DS33, DS48, DS213, DS217, DS234, DS244, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS258, DS273, DS291, DS292, DS293, DS294, DS320, DS321, DS322, DS341, DS350, DS369, DS379, DS381, DS389, DS394, DS395, DS397, DS398, DS400, DS406, DS412, DS420, DS425, DS426, DS427, DS429, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS437, DS438, DS441, DS444, DS445, DS456, DS458, DS462, DS464, DS467, DS469, DS471, DS473, DS474, DS475, DS477, DS478, DS480, DS482, DS483, DS485, DS495 

Nam Phi

5 vụ việc: DS168, DS288, DS374, DS439, DS500 

7 vụ việc: DS357, DS365, DS435, DS441, DS458, DS472, DS475

Namibia 1 vụ việc: DS401

New Zealand

9 vụ việc: DS35, DS72, DS93, DS113, DS177, DS258, DS367, DS466, DS477 

42 vụ việc: DS26, DS48, DS161, DS166, DS169, DS174, DS178, DS245, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS264, DS265, DS266, DS267, DS283, DS290, DS291, DS292, DS293, DS320, DS321, DS322, DS323, DS357, DS365, DS381, DS384, DS386, DS389, DS434, DS435, DS441, DS455, DS458, DS467, DS469, DS484, DS495 

Nga 4 vụ việc: DS474, DS476, DS493, DS494 6 vụ việc: DS462, DS463, DS475, DS479, DS485, DS499 27 vụ việc: DS400, DS401, DS414, DS431, DS432, DS433, DS437, DS441, DS449, DS454, DS456, DS458, DS467, DS468, DS469, DS471, DS472, DS473, DS480, DS487, DS488, DS489, DS490, DS492, DS495, DS496, DS497

Nhật Bản

21 vụ việc: DS6, DS51, DS55, DS64, DS95, DS139, DS162, DS184, DS217, DS244, DS249, DS322, DS376, DS412, DS433, DS445, DS454, DS463, DS468, DS495, DS497 

15 vụ việc: DS8, DS10, DS11, DS15, DS28, DS42, DS44, DS45, DS66, DS73, DS76, DS147, DS245, DS323, DS336 

159 vụ việc: DS7, DS12, DS14, DS27, DS34, DS35, DS38, DS58, DS62, DS67, DS68, DS88, DS95, DS103, DS108, DS113, DS114, DS122, DS136, DS141, DS146, DS152, DS160, DS163, DS165, DS175, DS176, DS177, DS178, DS179, DS189, DS195, DS199, DS202, DS204, DS206, DS207, DS210, DS211, DS213, DS214, DS219, DS221, DS234, DS236, DS248, DS251, DS252, DS253, DS254, DS257, DS258, DS260, DS264, DS267, DS268, DS273, DS276, DS277, DS281, DS282, DS285, DS294, DS296, DS299, DS301, DS308, DS312, DS315, DS316, DS317, DS327, DS331, DS332, DS335, DS337, DS339, DS340, DS341, DS342, DS343, DS344, DS345, DS347, DS350, DS352, DS353, DS355, DS357, DS358, DS369, DS360, DS362, DS363, DS365, DS367, DS369, DS375, DS377, DS379, DS381, DS382, DS383, DS384, DS386, DS391, DS394, DS395, DS397, DS398, DS399, DS400, DS401, DS402, DS404, DS405, DS413, DS414, DS420, DS422, DS425, DS426, DS427, DS429, DS430, DS431, DS432, DS434, DS435, DS437, DS438, DS440, DS441, DS444, DS445, DS449, DS455, DS456, DS458, DS460, DS462, DS464, DS467, DS469, DS471, DS472, DS475, DS476, DS477, DS478, DS479, DS480, DS483, DS484, DS485, DS487, DS489, DS490, DS496 

Nicaragua

1 vụ việc: DS284 

2 vụ việc: DS188, DS201 

17 vụ việc: DS27, DS176, DS204, DS207, DS246, DS302, DS357, DS365, DS415, DS416, DS417, DS418, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467 

Nigeria

6 vụ việc: DS58, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467 

Oman 8 vụ việc: DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS440, DS453, DS467

Pakistan

5 vụ việc: DS58, DS192, DS327, DS486, DS500 

2 vụ việc: DS36, DS107, DS470 

9 vụ việc: DS32, DS33, DS58, DS190, DS243, DS246, DS267, DS334, DS367 

Panama

7 vụ việc: DS105, DS158, DS348, DS364, DS366, DS453, DS461 

1 vụ việc: DS329 

8 vụ việc: DS27, DS246, DS415, DS416, DS417, DS418, DS435, DS469 

Paraguay

19 vụ việc: DS121, DS190, DS207, DS238, DS241, DS246, DS250, DS265, DS266, DS267, DS283, DS291, DS292, DS293, DS332, DS455, DS477, DS478, DS484 

Peru

3 vụ việc: DS12, DS231, DS410 

5 vụ việc: DS112, DS227, DS255, DS272, DS457 

19 vụ việc: DS7, DS87, DS110, DS207, DS246, DS291, DS292, DS293, DS384, DS386, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467, DS469 

Pháp

4 vụ việc: DS131, DS173, DS316, DS347

Philippin

5 vụ việc: DS22, DS61, DS270, DS271, DS371 

6 vụ việc: DS74, DS102, DS195, DS215, DS396, DS403

14 vụ việc: DS27, DS34, DS58, DS243, DS287, DS375, DS376, DS377, DS434, DS435, DS441, DS458, DS461, DS467 

Romania

2 vụ việc: DS198, DS240 

Saint Kitts and Nevis 3 vụ việc: DS265, DS266, DS283
Saint Lucia 3 vụ việc: DS27, DS152, DS165

Saint Vincent và Grenadines

1 vụ việc: DS27 

Séc

1 vụ việc: DS159 

2 vụ việc: DS148, DS289 

Senegal

2 vụ việc: DS27, DS58 

Singapore

1 vụ việc: DS1 

21 vụ việc: DS58, DS62, DS67, DS68, DS375, DS376, DS377, DS434, DS435, DS435, DS441, DS453, DS458, DS467, DS477, DS478, DS480, DS483, DS485, DS489, DS497 

Slovakia

3 vụ việc: DS133, DS143, DS235 

Sri Lanka 1 vụ việc: DS30 3 vụ việc: DS22, DS58, DS246

Suriname

1 vụ việc: DS27 

Swaziland

3 vụ việc: DS265, DS266, DS283 

Tanzania

3 vụ việc: DS265, DS266, DS283 

Tây Ban Nha 3 vụ việc: DS316, DS347, DS443

Thái Lan

13 vụ việc: DS17, DS35, DS47, DS58, DS181, DS205, DS217, DS242, DS283, DS286, DS324, DS343, DS383 

3 vụ việc: DS122, DS370, DS371 

72 vụ việc: DS34, DS35, DS38, DS58, DS69, DS114, DS152, DS207, DS234, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS264, DS265, DS266, DS267, DS269, DS270, DS282, DS287, DS291, DS292, DS293, DS294, DS322, DS332, DS334, DS335, DS339, DS340, DS342, DS344, DS345, DS350, DS357, DS362, DS365, DS375, DS376, DS377, DS381, DS382, DS396, DS397, DS402, DS403, DS404, DS420, DS422, DS425, DS427, DS429, DS434, DS435, DS438, DS441, DS442, DS444, DS445, DS455, DS458, DS464, DS467, DS469, DS477, DS478, DS492 

Thổ Nhĩ Kỳ

2 vụ việc: DS211, DS288 

9 vụ việc: DS29, DS34, DS43, DS47, DS208, DS237, DS256, DS334, DS428 

7O vụ việc: DS32, DS33, DS174, DS189, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS260, DS290, DS294, DS295, DS357, DS362, DS365, DS366, DS375, DS376, DS377, DS379, DS381, DS392, DS394, DS395, DS397, DS398, DS399, DS405, DS406, DS415, DS416, DS417, DS418, DS426, DS431, DS432, DS433, DS434, DS435, DS436, DS437, DS438, DS440, DS441 ,DS442, DS444, DS445, DS449, DS454, DS456, DS458, DS460, DS462, DS464, DS467, DS468, DS469, DS471, DS472, DS473, DS474, DS479, DS480, DS488, DS491, DS497 

Thụy Điển

1 vụ việc: DS86 

Thụy Sỹ 4 vụ việc: DS94, DS119, DS133, DS253 11 vụ việc: DS114, DS160, DS248, DS249, DS251, DS252, DS254, DS258, DS438, DS444, DS445

Trinidad và Tobago

2 vụ việc: DS185, DS187 

4 vụ việc: DS265, DS266, DS283, DS441 

Trung Quốc

13 vụ việc: DS252, DS368, DS379, DS392, DS397, DS399, DS405, DS422, DS437, DS449, DS452, DS471, DS492 

33 vụ việc: DS309, DS339, DS340, DS342, DS358, DS359, DS362, DS363, DS372, DS373, DS378, DS387, DS388, DS390, DS394, DS395, DS398, DS407, DS413, DS414, DS419, DS425, DS427, DS431, DS432, DS433, DS440, DS450, DS451, DS454, DS460, DS483, DS489 

129 vụ việc: DS108, DS174, DS207, DS212, DS243, DS245, DS248, DS249, DS251, DS253, DS254, DS257, DS258, DS264, DS265, DS266, DS267, DS268, DS269, DS270, DS273, DS276, DS277, DS280, DS281, DS282, DS283, DS285, DS286, DS287, DS290, DS291, DS292, DS293, DS294, DS295, DS296, DS299, DS301, DS302, DS308, DS312, DS315, DS316, DS317, DS320, DS321, DS322, DS323, DS327, DS331, DS332, DS334, DS335, DS336, DS337, DS341, DS343, DS344, DS345, DS347, DS350, DS353, DS366, DS396, DS371, DS375, DS376, DS377, DS381, DS384, DS386, DS389, DS391, DS396, DS400, DS401, DS402, DS403, DS404, DS412, DS415, DS416, DS417, DS418, DS420, DS421, DS423, DS426, DS429, DS430, DS434, DS435, DS436, DS438, DS441, DS444, DS445, DS447, DS453, DS455, DS456, DS457, DS458, DS461, DS462, DS464, DS467, DS469, DS472, DS473, DS474, DS475, DS476, DS477, DS478, DS479, DS480, DS482, DS484, DS485, DS486, DS487, DS488, DS490, DS491, DS495, DS496, DS497  

Ukraine

4 vụ việc: DS411, DS421, DS434, DS499 

3 vụ việc: DS423, DS468, DS493

13 vụ việc: DS435, DS441, DS458, DS462, DS467, DS471, DS474, DS476, DS479, DS480, DS485, DS490, DS497

Uruguay

1 vụ việc: DS25 

1 vụ việc: DS261 

13 vụ việc: DS35, DS121, DS291, DS292, DS293, DS357, DS365, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467, DS483  

Venezuela

1 vụ việc: DS2 

2 vụ việc: DS23, DS275 

16 vụ việc: DS27, DS58, DS207, DS231, DS246, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS267, DS282, DS381 

Việt Nam

3 vụ việc: DS404, DS429, DS496 

22 vụ việc: DS343, DS360, DS375, DS376, DS377, DS399, DS402, DS405, DS414, DS422, DS430, DS431, DS432, DS433, DS437, DS449, DS464, DS471, DS474, DS484, DS490, DS496  

Vương quốc Anh 3 vụ việc: DS67, DS316, DS347

Vương quốc Bahrain

1 vụ việc: DS379 

Zambia 2 vụ việc: DS434, DS435

Zimbabwe

6 vụ việc: DS135, DS434, DS435, DS441, DS458, DS467 

 

Thống kê các vụ giải quyết tranh chấp trong WTO theo quốc gia nguyên đơn

 

Nguyên đơn  

Bị đơn

Tranh chấp

Achentina

Braxin

1 vụ việc: DS355

Chile

6 vụ việc: DS207, DS226, DS278, DS351, DS356, DS393

Liên minh châu Âu

6 vụ việc: DS263, DS293, DS349, DS443, DS459, DS473

Hungary

1 vụ việc: DS35

Peru

1 vụ việc: DS272

Hoa Kỳ

5 vụ việc: DS111, DS268, DS346, DS447, DS448

Tây Ban Nha 1 vụ việc: DS443

Ấn Độ

Achentina

1 vụ việc: DS233

Braxin

1 vụ việc: DS229

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

7 vụ việc: DS134, DS140, DS141, DS246, DS313, DS385, DS408

Hà Lan

1 vụ việc: DS408

Ba Lan

1 vụ việc: DS19

Nam Phi

1 vụ việc: DS168

Thổ Nhĩ Kỳ

2 vụ việc: DS34, DS428

Hoa Kỳ

8 vụ việc: DS32, DS33, DS58, DS206, DS217, DS243, DS345, DS436

Antigua và Barbuda

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS285

Australia

Liên minh châu Âu

2 vụ việc: DS265, DS290

Hungary

1 vụ việc: DS35

Ấn Độ

1 vụ việc: DS91

Hàn Quốc

1 vụ việc: DS169

Hoa Kỳ

2 vụ việc: DS178, DS217

Ba Lan

Cộng hòa Séc

1 vụ việc: DS289

Cộng hòa Slovakia

1 vụ việc: DS235

Thái Lan

1 vụ việc: DS122

Bangladesh

Ấn Độ

1 vụ việc: DS306

Braxin

Achentina

2 vụ việc: DS190, DS241

Canada

3 vụ việc: DS70, DS71, DS222

Indonesia 1 vụ việc: DS484

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

7 vụ việc: DS69, DS154, DS209, DS219, DS266, DS269, DS409

Mexico

1 vụ việc: DS216

Hà Lan

1 vụ việc: DS409

Peru

1 vụ việc: DS112

Nam Phi 1 vụ việc: DS439

Thổ Nhĩ Kỳ

1 vụ việc: DS208

Hoa Kỳ

10 vụ việc: DS4, DS217, DS218, DS224, DS239, DS250, DS259, DS267, DS365, DS382

Canada

Australia

1 vụ việc: DS18

Braxin

1 vụ việc: DS46

Trung Quốc

3 vụ việc: DS342, DS378, DS483

Liên minh châu Âu

9 vụ việc: DS7, DS9, DS48, DS135, DS137, DS153, DS292, DS369, DS400

Hungary

1 vụ việc: DS35

Ấn Độ

1 vụ việc: DS92

Nhật Bản

1 vụ việc: DS10

Hàn Quốc

2 vụ việc: DS20, DS391

Hoa Kỳ

15 vụ việc: DS144, DS167, DS180, DS194, DS221, DS234, DS236, DS247, DS257, DS264, DS277, DS310, DS311, DS357, DS384

Chile

Achentina

1 vụ việc: DS238

Ecuador

1 vụ việc: DS303

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

2 vụ việc: DS14, DS326

Mexico

1 vụ việc: DS232

Peru

2 vụ việc: DS227, DS255

Hoa Kỳ

2 vụ việc: DS97, DS217

Uruguay

1 vụ việc: DS261

Colombia

Chile

2 vụ việc: DS228, DS230

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS361

Nicaragua

1 vụ việc: DS188

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS78

Costa Rica Cộng hòa Dominicana 2 vụ việc: DS333, DS415
Trinidad và Tobago 2 vụ việc: DS185, DS187
Hoa Kỳ 1 vụ việc: DS24
Cộng hòa Dominicana Australia 1 vụ việc: DS441
Cộng hòa Moldova Ukraine DS423

Cộng hòa Séc

Hungary

1 vụ việc: DS159

Cuba Australia 1 vụ việc: DS458
Đài Loan

 

Canada 1 vụ việc: DS482

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS377

Ấn Độ

2 vụ việc: DS318, DS498

Indonesia 1 vụ việc: DS490

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS274

Đan Mạch Liên minh châu Âu (EC trước đây) 1 vụ việc: DS469

Ecuador

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS27

Thổ Nhĩ Kỳ

1 vụ việc: DS237

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS335

El Salvador Cộng hòa Dominicana 1 vụ việc: DS418

Guatemala

Chile

1 vụ việc: DS220

Trung Quốc

1 vụ việc: DS390

Cộng hòa Dominicana 1 vụ việc: DS416

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS16, DS27, DS158

Mexico

2 vụ việc: DS298, DS331

Peru 1 vụ việc: DS457

Hàn Quốc

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS299, DS301, DS307

Nhật Bản

2 vụ việc: DS323, DS336

Philippin

1 vụ việc: DS215

Hoa Kỳ

11 vụ việc: DS89, DS99, DS179, DS202, DS217, DS251, DS296, DS402, DS420, DS464, DS488

Hoa Kỳ

Achentina

5 vụ việc: DS56, DS164, DS171, DS196, DS444

Australia

4 vụ việc: DS21, DS57, DS106, DS126

Bỉ

3 vụ việc: DS80, DS127, DS210

Braxin

4 vụ việc: DS52, DS65, DS197, DS199

Canada

5 vụ việc: DS31, DS103, DS170, DS276, DS338

Chile

1 vụ việc: DS109

Trung Quốc

16 vụ việc: DS309, DS340, DS358, DS362, DS363, DS373, DS387, DS394, DS413, DS414, DS419, DS427, DS431, DS440, DS450, DS489

Đan Mạch

1 vụ việc: DS83

Ai cập

1 vụ việc: DS305

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

19 vụ việc: DS13, DS16, DS26, DS27, DS62, DS104, DS115, DS124, DS158, DS172, DS174, DS223, DS260, DS291, DS315, DS316, DS347, DS375, DS389

Pháp

4 vụ việc: DS131, DS173, DS316, DS347

Đức

2 vụ việc: DS316, DS347

Hy Lạp

2 vụ việc: DS125, DS129

Hungary

1 vụ việc: DS35

Ấn Độ

6 vụ việc: DS50, DS90, DS175, DS360, DS430, DS456

Indonesia

4 vụ việc: DS59, DS455, DS465, DS478

Ailen

3 vụ việc: DS68, DS82, DS130

Nhật Bản

6 vụ việc: DS11, DS28, DS44, DS45, DS76, DS245

Hàn Quốc

6 vụ việc: DS3, DS5, DS41, DS84, DS161, DS163

Mexico

6 vụ việc: DS101, DS132, DS203, DS204, DS295, DS308

Hà Lan

1 vụ việc: DS128

Pakistan

1 vụ việc: DS36

Philippin

4 vụ việc: DS74, DS102, DS195, DS403

Bồ Đào Nha

1 vụ việc: DS37

Romania

1 vụ việc: DS198

Tây Ban Nha

2 vụ việc: DS316, DS347

Thụy Điển

1 vụ việc: DS86

Thổ Nhĩ Kỳ

2 vụ việc: DS43, DS334

Vương quốc Anh

3 vụ việc: DS67, DS316, DS347

Venezuela

1 vụ việc: DS275

 

Honduras

Australia 1 vụ việc: DS435

Cộng hòa Dominicana

3 vụ việc: DS300, DS302, DS417

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS16, DS27, DS158

Nicaragua

1 vụ việc: DS201

Hong Kong, Trung Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ

1 vụ việc: DS29

Hungary

Croatia

1 vụ việc: DS297

Cộng hòa Séc

1 vụ việc: DS148

Romania

1 vụ việc: DS240

Cộng hòa Slovakia

1 vụ việc: DS143

Thổ Nhĩ Kỳ

1 vụ việc: DS256

Indonesia

Achentina

1 vụ việc: DS123

Australia 1 vụ việc: DS467
Liên minh châu Âu (EC trước đây) 2 vụ việc: DS442, DS480

Hàn Quốc

1 vụ việc: DS312

Pakistan 1 vụ việc: DS470

Nam Phi

1 vụ việc: DS374

Hoa Kỳ

3 vụ việc: DS217, DS406, DS491

Liên bang Nga Liên minh châu Âu (EC trước đây) 3 vụ việc: DS474, DS476, DS494
Ukraine 1 vụ việc: DS493

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

Achentina

8 vụ việc: DS77, DS121, DS145, DS155, DS157, DS189, DS330, DS438

Australia

1 vụ việc: DS287

Braxin

5 vụ việc: DS81, DS116, DS183, DS332, DS472

Canada

6 vụ việc: DS114, DS117, DS142, DS321, DS354, DS426

Chile

3 vụ việc: DS87, DS110, DS193

Trung Quốc

7 vụ việc: DS339, DS372, DS395, DS407, DS425, DS432, DS460

Ấn Độ

10 vụ việc: DS79, DS96, DS120, DS146, DS149, DS150, DS279, DS304, DS352, DS380

Indonesia

2 vụ việc: DS54, DS481

Nhật Bản

6 vụ việc: DS8, DS15, DS42, DS66, DS73, DS147

Hàn Quốc

4 vụ việc: DS40, DS75, DS98, DS273

Mexico

3 vụ việc: DS53, DS314, DS341

Pakistan

1 vụ việc: DS107

Philippin

1 vụ việc: DS396

Liên bang Nga 4 vụ việc: DS462, DS475, DS479, DS485

Thái Lan

1 vụ việc: DS370

Hoa Kỳ

33 vụ việc: DS38, DS39, DS63, DS85, DS88, DS100, DS108, DS118, DS136, DS138, DS151, DS152, DS160, DS165, DS166, DS176, DS186, DS200, DS212, DS213, DS214, DS217, DS225, DS248, DS262, DS294, DS317, DS319, DS320, DS350, DS353, DS424, DS487

Malaysia

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS58

Mexico

 

Achentina 1 vụ việc: DS446

Trung Quốc

4 vụ việc: DS359, DS388, DS398, DS451

Ecuador

2 vụ việc: DS182, DS191

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS16, DS27, DS158

Guatemala

2 vụ việc: DS60, DS156

Panama

1 vụ việc: DS329

Hoa Kỳ

9 vụ việc: DS49, DS234, DS280, DS281, DS282, DS325, DS344, DS381, DS386

Venezuela

1 vụ việc: DS23

New Zealand

Australia

1 vụ việc: DS367

Canada

1 vụ việc: DS113

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS72

Hungary

1 vụ việc: DS35

Ấn Độ

1 vụ việc: DS93

Indonesia 2 vụ việc: DS466, DS477

Hoa Kỳ

2 vụ việc: DS177, DS258

Nhật Bản

 

Achentina 1 vụ việc: DS445

Braxin

1 vụ việc: DS51

Canada

1 vụ việc: DS139

Trung Quốc 2 vụ việc: DS433, DS454

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS376

Indonesia

2 vụ việc: DS55, DS64

Hàn Quốc 1 vụ việc: DS495
Liên bang Nga 1 vụ việc: DS463
Ukraine 1 vụ việc: DS468

Hoa Kỳ

8 vụ việc: DS6, DS95, DS162, DS184, DS217, DS244, DS249, DS322

Nicaragua

Mexico

1 vụ việc: DS284

Norway

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS328, DS337, DS401

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS254

Pakistan

Ai cập

1 vụ việc: DS327

Liên minh châu Âu (EC trước đây) 1 vụ việc: DS486
Nam Phi 1 vụ việc: DS500

Hoa Kỳ

2 vụ việc: DS58, DS192

Panama

 

Achentina 1 vụ việc: DS453

Colombia

3 vụ việc: DS348, DS366, DS461

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS105, DS158, DS364

Peru

Achentina

1 vụ việc: DS410

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

2 vụ việc: DS12, DS231

Philippin

Australia

2 vụ việc: DS270, DS271

Braxin

1 vụ việc: DS22

Thái Lan

1 vụ việc: DS371

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS61

Singapore

Malaysia

1 vụ việc: DS1

Sri Lanka

Braxin

1 vụ việc: DS30

Thái Lan

Colombia

1 vụ việc: DS181

Ai cập

1 vụ việc: DS205

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

4 vụ việc: DS17, DS242, DS283, DS286

Hungary

1 vụ việc: DS35

Thổ Nhĩ Kỳ

1 vụ việc: DS47

Hoa Kỳ

5 vụ việc: DS58, DS217, DS324, DS343, DS383

Thổ Nhĩ Kỳ

Ai cập

1 vụ việc: DS211

Nam Phi

1 vụ việc: DS288

Thụy Sỹ

Australia

1 vụ việc: DS119

Ấn Độ

1 vụ việc: DS94

Cộng hòa Slovakia

1 vụ việc: DS133

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS253

Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

4 vụ việc: DS397, DS405, DS452, DS492

Hy Lạp 1 vụ việc: DS452

Hoa Kỳ

9 vụ việc: DS252, DS368, DS379, DS392, DS399, DS422, DS437, DS449, DS471

Italy 1 vụ việc: DS452

Ukraine

Armenia

1 vụ việc: DS411

Australia 1 vụ việc: DS434
Cộng hòa Moldova 1 vụ việc: DS421
Liên bang Nga 1 vụ việc: DS499

Uruguay

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS25

Venezuela

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS2

Việt Nam

 

Indonesia 1 vụ việc: DS496

Hoa Kỳ

2 vụ việc: DS404, DS429

Thống kê các vụ giải quyết tranh chấp trong WTO theo quốc gia bị đơn

Bị đơn

Nguyên đơn

Tranh chấp

Achentina

Braxin

2 vụ việc: DS190, DS241

Chile

1 vụ việc: DS238

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

8 vụ việc: DS77, DS121, DS145, DS155, DS157, DS189, DS330, DS438

Ấn Độ

1 vụ việc: DS233

Indonesia

1 vụ việc: DS123

Nhật Bản 1 vụ việc: DS445
Mexico 1 vụ việc: DS446
Panama 1 vụ việc: DS453

Peru

1 vụ việc: DS410

Hoa Kỳ

5 vụ việc: DS56, DS164, DS171, DS196, DS444

Ai cập

Pakistan

1 vụ việc: DS327

Thái Lan

1 vụ việc: DS205

Thổ Nhĩ Kỳ

1 vụ việc: DS211

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS305

Ailen

Hoa Kỳ

3 vụ việc: DS68, DS82, DS130

Ấn Độ

Australia

1 vụ việc: DS91

Bangladesh

1 vụ việc: DS306

Canada

1 vụ việc: DS92

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

10 vụ việc: DS79, DS96, DS120, DS146, DS149, DS150, DS279, DS304, DS352, DS380

New Zealand

1 vụ việc: DS93

Thụy Sỹ

1 vụ việc: DS94

Đài Loan

2 vụ việc: DS318, DS498

Hoa Kỳ

6 vụ việc: DS50, DS90, DS175, DS360, DS430, DS456

Armenia

Ukraine

1 vụ việc: DS411

Australia

Canada

1 vụ việc: DS18

Cuba 1 vụ việc: DS458
Cộng hòa Dominicana 1 vụ việc: DS441

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS287

Honduras 1 vụ việc: DS435
Indonesia 1 vụ việc: DS467

New Zealand

1 vụ việc: DS367

Philippin

2 vụ việc: DS270, DS271

Thụy Sỹ

1 vụ việc: DS119

Ukraine 1 vụ việc: DS434

Hoa Kỳ

4 vụ việc: DS21, DS57, DS106, DS126

Ba Lan

Ấn Độ

1 vụ việc: DS19

Bỉ

Hoa Kỳ

3 vụ việc: DS80, DS127, DS210

Bồ Đào Nha

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS37

Braxin

Achentina

1 vụ việc: DS355

Canada

1 vụ việc: DS46

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

5 vụ việc: DS81, DS116, DS183, DS332, DS472

Ấn Độ

1 vụ việc: DS229

Nhật Bản

1 vụ việc: DS51

Philippin

1 vụ việc: DS22

Sri Lanka

1 vụ việc: DS30

Hoa Kỳ

4 vụ việc: DS52, DS65, DS197, DS199

Canada

Braxin

3 vụ việc: DS70, DS71, DS222

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

6 vụ việc: DS114, DS117, DS142, DS321, DS354, DS426

Nhật Bản

2 vụ việc: DS139, DS412

New Zealand

1 vụ việc: DS113

Đài Loan 1 vụ việc: DS482

Hoa Kỳ

5 vụ việc: DS31, DS103, DS170, DS276, DS338

Chile

Achentina

6 vụ việc: DS207, DS226, DS278, DS351, DS356, DS393

Colombia

2 vụ việc: DS228, DS230

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS87, DS110, DS193

Guatemala

1 vụ việc: DS220

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS109

Colombia

Panama

3 vụ việc: DS348, DS366, DS461

Thái Lan

1 vụ việc: DS181

Cộng hòa Séc

Hungary

1 vụ việc: DS148

Ba Lan

1 vụ việc: DS289

Croatia

Hungary

1 vụ việc: DS297

Đan Mạch

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS83

Dominicana

Costa Rica

1 vụ việc: DS333

El Salvador 1 vụ việc: DS418
Guatemala 1 vụ việc: DS416

Honduras

2 vụ việc: DS300, DS302

Đức

Hoa Kỳ

2 vụ việc: DS316, DS347

Ecuador

Chile

1 vụ việc: DS303

Mexico

2 vụ việc: DS182, DS191

Guatemala

Mexico

2 vụ việc: DS60, DS156

Hà Lan

Braxin

1 vụ việc: DS409

Ấn Độ

1 vụ việc: DS408

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS128

Hàn Quốc

Australia

1 vụ việc: DS169

Canada

2 vụ việc: DS20, DS391

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

4 vụ việc: DS40, DS75, DS98, DS273

Indonesia

1 vụ việc: DS312

Nhật Bản 1 vụ việc: DS495

Hoa Kỳ

6 vụ việc: DS3, DS5, DS41, DS84, DS161, DS163

Hoa Kỳ

Antigua và Barbuda

1 vụ việc: DS285

Achentina

5 vụ việc: DS111, DS268, DS346, DS447, DS448

Australia

2 vụ việc: DS178, DS217

Braxin

10 vụ việc: DS4, DS217, DS218, DS224, DS239, DS250, DS259, DS267, DS365, DS382

Canada

15 vụ việc: DS144, DS167, DS180, DS194, DS221, DS234, DS236, DS247, DS257, DS264, DS277, DS310, DS311, DS357, DS384

Chile

2 vụ việc: DS97, DS217

Trung Quốc

9 vụ việc: DS252, DS368, DS379, DS392, DS399, DS422, DS437, DS449, DS471

Colombia

1 vụ việc: DS78

Costa Rica

1 vụ việc: DS24

Ecuador

1 vụ việc: DS335

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

33 vụ việc: DS38, DS39, DS63, DS85, DS88, DS100, DS108, DS118, DS136, DS138, DS151, DS152, DS160, DS165, DS166, DS176, DS186, DS200, DS212, DS213, DS214, DS217, DS225, DS248, DS262, DS294, DS317, DS319, DS320, DS350, DS353, DS424, DS487

Ấn Độ

7 vụ việc: DS32, DS33, DS58, DS206, DS217, DS243, DS345, DS436

Indonesia

3 vụ việc: DS217, DS406, DS491

Nhật Bản

8 vụ việc: DS6, DS95, DS162, DS184, DS217, DS244, DS249, DS322

Hàn Quốc

11 vụ việc: DS89, DS99, DS179, DS202, DS217, DS251, DS296, DS402, DS420, DS464, DS488

Malaysia

1 vụ việc: DS58

Mexico

9 vụ việc: DS49, DS234, DS280, DS281, DS282, DS325, DS344, DS381, DS386

New Zealand

2 vụ việc: DS177, DS258

Na Uy

1 vụ việc: DS254

Pakistan

2 vụ việc: DS58, DS192

Philippin

1 vụ việc: DS61

Thụy Sỹ

1 vụ việc: DS253

Đài Loan

1 vụ việc: DS274

Thái Lan

5 vụ việc: DS58, DS217, DS324, DS343, DS383

Venezuela

1 vụ việc: DS2

Việt Nam

2 vụ việc: DS404, DS429

Hungary

Achentina

1 vụ việc: DS35

Australia

1 vụ việc: DS35

Canada

1 vụ việc: DS35

Cộng hòa Séc

1 vụ việc: DS159

New Zealand

1 vụ việc: DS35

Thái Lan

1 vụ việc: DS35

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS35

Hy Lạp

Trung Quốc

1 vụ việc: DS452

Hoa Kỳ 2 vụ việc: DS125, DS129
Indonesia

 

Braxin 1 vụ việc: DS484

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

2 vụ việc: DS54, DS481

Nhật Bản

2 vụ việc: DS55, DS64

New Zealand 2 vụ việc: DS466, DS477
Đài Loan 1 vụ việc: DS490

Hoa Kỳ

4 vụ việc: DS59, DS455, DS465, DS478

Việt Nam 1 vụ việc: DS496
Italy Trung Quốc 1 vụ việc: DS452
Liên bang Nga Liên minh châu Âu (EC trước đây) 4 vụ việc: DS462, DS475, DS479, DS485
Nhật Bản 1 vụ việc: DS463
Ukraine 1 vụ việc: DS499

 

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

Achentina

6 vụ việc: DS263, DS293, DS349, DS443, DS459, DS473

Australia

2 vụ việc: DS265, DS290

Braxin

7 vụ việc: DS69, DS154, DS209, DS219, DS266, DS269, DS409

Canada

9 vụ việc: DS7, DS9, DS48, DS135, DS137, DS153, DS292, DS369, DS400

Chile

2 vụ việc: DS14, DS326

Trung Quốc

4 vụ việc: DS397, DS405, DS452, DS492

Colombia

1 vụ việc: DS361

Đan Mạch 1 vụ việc: DS469

Ecuador

1 vụ việc: DS27

Guatemala

3 vụ việc: DS16, DS27, DS158

Honduras

3 vụ việc: DS16, DS27, DS158

Ấn Độ

7 vụ việc: DS134, DS140, DS141, DS246, DS313, DS385, DS408

Indonesia 2 vụ việc: DS442, DS480

Nhật Bản

1 vụ việc: DS376

Hàn Quốc

3 vụ việc: DS299, DS301, DS307

Mexico

3 vụ việc: DS16, DS27, DS158

New Zealand

1 vụ việc: DS72

Na Uy

3 vụ việc: DS328, DS337, DS401

Pakistan 1 vụ việc: DS486

Panama

3 vụ việc: DS105, DS158, DS364

Peru

2 vụ việc: DS12, DS231

Liên bang Nga 3 vụ việc: DS474, DS476, DS494

Đài Loan

1 vụ việc: DS377

Thái Lan

4 vụ việc: DS17, DS242, DS283, DS286

Hoa Kỳ

19 vụ việc: DS13, DS16, DS26, DS27, DS62, DS104, DS115, DS124, DS158, DS172, DS174, DS223, DS260, DS291, DS315, DS316, DS347, DS375, DS389

Uruguay

1 vụ việc: DS25

Malaysia

Singapore

1 vụ việc: DS1

Mexico

Braxin

1 vụ việc: DS216

Chile

1 vụ việc: DS232

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

3 vụ việc: DS53, DS314, DS341

Guatemala

2 vụ việc: DS298, DS331

Nicaragua

1 vụ việc: DS284

Hoa Kỳ

6 vụ việc: DS101, DS132, DS203, DS204, DS295, DS308

Nam Phi

 

Brazil 1 vụ việc: DS439

Ấn Độ

1 vụ việc: DS168

Indonesia

1 vụ việc: DS374

Pakistan 1 vụ việc: DS500

Thổ Nhĩ Kỳ

1 vụ việc: DS288

Nhật Bản

Canada

1 vụ việc: DS10

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

6 vụ việc: DS8, DS15, DS42, DS66, DS73, DS147

Hàn Quốc

2 vụ việc: DS323, DS336

Hoa Kỳ

6 vụ việc: DS11, DS28, DS44, DS45, DS76, DS245

Nicaragua

Colombia

1 vụ việc: DS188

Honduras

1 vụ việc: DS201

Pakistan

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS107

Indonesia 1 vụ việc: DS470

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS36

Panama

Mexico

1 vụ việc: DS329

Peru

Achentina

1 vụ việc: DS272

Braxin

1 vụ việc: DS112

Chile

2 vụ việc: DS227, DS255

Guatemala 1 vụ việc: DS457

Pháp

Hoa Kỳ

4 vụ việc: DS131, DS173, DS316, DS347

Philippin

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS396

Hàn Quốc

1 vụ việc: DS215

Hoa Kỳ

4 vụ việc: DS74, DS102, DS195, DS403

Romania

Hungary

1 vụ việc: DS240

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS198

Slovakia

Hungary

1 vụ việc: DS143

Ba Lan

1 vụ việc: DS235

Thụy Sỹ

1 vụ việc: DS133

Tây Ban Nha

Achentina

1 vụ việc: DS443

Hoa Kỳ 2 vụ việc: DS316, DS347

Thái Lan

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

1 vụ việc: DS370

Philippin

1 vụ việc: DS371

Ba Lan

1 vụ việc: DS122

Thổ Nhĩ Kỳ

Braxin

1 vụ việc: DS208

Ecuador

1 vụ việc: DS237

Hong Kong, Trung Quốc

1 vụ việc: DS29

Hungary

1 vụ việc: DS256

Ấn Độ

2 vụ việc: DS34, DS428

Thái Lan

1 vụ việc: DS47

Hoa Kỳ

2 vụ việc: DS43, DS334

Thụy Điển

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS86

Trinidad và Tobago

Costa Rica

2 vụ việc: DS185, DS187

Trung Quốc

Canada

3 vụ việc: DS342, DS378, DS483

Liên minh châu Âu (EC trước đây)

7 vụ việc: DS339, DS372, DS395, DS407, DS425, DS432, DS460

Guatemala

1 vụ việc: DS390

Nhật Bản 2 vụ việc: DS433, DS454

Mexico

4 vụ việc: DS359, DS388, DS398, DS451

Hoa Kỳ

16 vụ việc: DS309, DS340, DS358, DS362, DS363, DS373, DS387, DS394, DS413, DS414, DS419, DS427, DS431, DS440, DS450, DS489

Ukraine Nhật Bản 1 vụ việc: DS468
Cộng hòa Moldova 1 vụ việc: DS423
Liên bang Nga 1 vụ việc: DS493

Uruguay

Chile

1 vụ việc: DS261

Venezuela

Mexico

1 vụ việc: DS23

Hoa Kỳ

1 vụ việc: DS275

Vương quốc Anh

Hoa Kỳ

3 vụ việc: DS67, DS316, DS347

 

 

 

 

DS