Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022

05/01/2018    1499

Ngày ban hành: 27/12/2017

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Toàn văn Nghị định được đính kèm dưới đây:

1. Nội dung Nghị định

2. Biểu thuế Việt Nam thực hiện AANZFTA giai đoạn 2018-2022