Ngày 12 tháng 7 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3678/QĐ-BCT về việc thành lập Nhóm nghiên cứu hỗn hợp hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại tự do Châu Âu (EFTA).

Theo đó, Nhóm nghiên cứu hỗn hợp hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do phía Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu thập và nghiên cứu số liệu, thông tin về kinh tế, thương mại, đầu tư, hệ thống pháp luật, xã hội... của Việt Nam phục vụ cho công tác đàm phán. Nhóm phải phối hợp với các chuyên gia của Khối EFTA xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá thuận lợi và khó khăn của Việt Nam và kiến nghị phương hướng đàm phán FTA cho Việt Nam đồng thời chịu trách nhiệm chuyển giữ báo cáo của Nhóm nghiên cứu sang tiếng Việt.

Nguồn: Website Bộ Công Thương