Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được thông tin cảnh báo từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với Dự thảo sửa đổi quy định về giám định hàng dệt may của Đài Loan. Theo đó, ngày 19/08/2020, Đài Loan đã gửi thông báo số G/TBT/N/TPKM/426 cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi quy định về giám định hàng dệt may. Quy định này sẽ dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Giám định Đài Loan đề xuất sửa đổi bổ sung yêu cầu về giám định hàng dệt may với 02 tiêu chuẩn số CNS 15290 và CNS 15291. Cụ thể như sau:

- Đối với tiêu chuẩn CNS 15290: 2019: An toàn dệt may (yêu cầu chung), bổ sung quy định về giới hạn chất perflourooctane sulfonate (PFOS) không được vượt quá 1µg/m2 trong hàng hoặc vật liệu tráng phủ, hàm lượng chất nonylphenolethoxylates (NPEO) và nonylphenol (NP) phải dưới 1.000 mg/kg (0.1%).

- Đối với tiêu chuẩn CNS 15291: 2019: An toàn hàng hóa trẻ em - dây và dây rút trên quần áo trẻ em, độ tuổi áp dụng của trẻ được mở rộng từ 12 lên 14 tuổi... (tham khảo Tài liệu trong file đính kèm)

Theo thông báo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, doanh nghiệp, hiệp hội và các bên liên quan sẽ được đóng góp ý kiến trước ngày 12/10/2020. Ý kiến, bình luận của doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam đối với đề xuất sửa đổi và những tác động dự kiến của thay đổi này sẽ được VCCI tổng hợp, kiến nghị gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để gửi tới cơ quan liên quan của Đài Loan xem xét, tiếp thu theo thời gian quy định.

Mọi thông tin và ý kiến góp ý đối với dự thảo này vui lòng gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập qua đường email hoặc bưu điện tại địa chỉ:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Bản mềm Dự thảo được đính kèm dưới đây: