Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 - 2027

Ngày ban hành: 01/12/2023

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027

Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau:

1. Bổ sung vào cuối điểm a của khoản 3 Điều 3:

"từ ngày 04 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đối với Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;"

2. Bổ sung vào cuối điểm b của khoản 3 Điều 3:
"Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma; từ ngày 02 tháng 6 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với Cộng hòa Phi-líp-pin;"

3. Bổ sung điểm n và điểm o vào sau điểm m của khoản 2 Điều 4 như sau:

"n) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma

 o) Cộng hòa Phi-líp-pin."

Bản mềm Nghị định được đính kèm dưới đây: