Giải quyết tranh chấp số DS214

24/12/2009    383

Hoa Kỳ – Các biện pháp tự vệ cuối cùng đối với mặt hàng dây và ống thép nhập khẩu (Steel Wire Rod, Circular Welded Quality Line Pipe).


Tiêu đề

Hoa Kỳ - Dây và ống thép

Nguyên đơn:

Cộng đồng Châu Âu (EC)

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Bên thứ ba:

Achentina, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định tự vệ: Điều3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 8.1, 2, 12.2, 12.3, 12.11

GATT 1994: Điều I:1, XIX:1

   

Yêu cầu tham vấn ngày:

01 tháng 12 năm 2000

 Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Thành lập Ban Hội thẩm - Chưa thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm
Do Cộng đồng Châu Âu (EC) khởi kiện
Ngày 30/11/2000, Cộng đồng Châu Âu (EC) yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về vấn đề pháp luật biện pháp tự vệ và vận dụng luật trong hai trường hợp Hoa Kỳ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dây thép (“wire rod”) và ống thép có mối hàn nhập khẩu (“line pipe”). Cụ thể, EC tham vấn các điểm sau:

  • Mục 201 và 202 của Bộ luật thương mại Hoa Kỳ 1974 bao gồm các điều khoản liên quan tới việc xác định mối quan hệ nhân quả giữa sư gia tăng hàng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng hay đe dọa thiệt hại nghiêm trọng qua đó Hoa Kỳ đã vi phạm điều khoản 4 và 5 Hiệp định về biện pháp tự vệ;
  • Mục 311 của Bộ luật thực thi NAFTA bao gồm các điều khoản liên quan tới hàng nhập khẩu xuât xứ từ các nước thuộc NAFTA không tuân thủ các yêu cầu của nguyên tắc tương đương giữa các hàng nhập khẩu bị điều tra và hàng nhập khẩu bị áp đặt biện pháp tự vệ, trái với điều khoản 2, 4 và 5 của Hiệp định về biện pháp tự vệ;
  • Các điều khoản này vi phạm Nguyên tắc Tối huệ quốc theo điều khoản I của GATT 1994.

Theo EC, những vi phạm được thể hiện bằng việc áp dụng các điều khoản nên trên trong hai trường hợp Hoa Kỳ áp dụng biện pháp tự vệ (1) dưới dạng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng dây thép có hiệu lực ngày 01/03/2000 và (2) dưới dạng tăng thuế nhập khẩu đối với ống thép có hiệu lực từ ngày 01/03/2000. Theo quan điểm của EC, cả 2 vụ kiện trên, các biện pháp tự vệ Hoa Kỳ sử dụng đều vi phạm các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo GATT 1994 và Hiệp định về biện pháp tự vệ, cụ thể, vi phạm Điều 2 của Hiệp định về biện pháp tự vệ, Điều 3.1 và 3.2 của Hiệp định về biện pháp tự vệ, Điều 4.1 và 4.2 của Hiệp định về biện pháp tự vệ, Điều 5.1 của Hiệp định về biện pháp tự vệ, Điều  8.1 của Hiệp định về biện pháp tự vệ và Điều 12.2, 12.3 và 12.11 của Hiệp định về biện pháp tự vệ, Điều khoản I:1 của GATT 1994; điều khoản XIX:1 của GATT 1994.

Theo yêu cầu của EC, Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) đã thành lập Ban Hội thẩm tại cuộc họp ngày 10/09/2001. Achentina, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico tham gia với tư cách là bên thứ ba. Cơ cấu của Ban chưa được xác định.