Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16/03/2015 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

16/12/2015    515

Ngày ban hành: 16/03/2015

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16/03/2015 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

Tải văn bản đầy đủ dưới đây