Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

14/01/2015    263

Ngày ban hành: 14/11/2014

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2014/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây