Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018

01/01/2015    333

Ngày ban hành: 14/11/2014

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 166/2014/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015 

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.