Giải quyết tranh chấp số DS442

31/12/2013    3321

Liên minh châu Âu – Thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cồn béo nhập khẩu từ Indonesia

Nguyên đơn:

Indonesia

Bị đơn:

EU

Bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1,5.8, 6.7, 6.9, 9.2, 9.4, 18

GATT 1994: Điều VI, X:3

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

30/07/2012

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Tham vấn

Do Indonesia khởi kiện

Ngày 27/07/2012, Indonesia yêu cầu tham vấn với Liên minh châu Âu về việc Liên minh châu Âu áp đặt thuế chống bán phá giá tạm thời và cuối cùng đối với các sản phẩm cồn béo nhập khẩu từ Indonesia cũng như một số khía cạnh của việc điều tra liên quan tới các biện pháp này.

Biện pháp cuối cùng mà Indonesia đề cập được áp đặt căn cứ vào Quy định Bổ sung của Hội đồng (EU) số 1138/2011 ngày 08/11/2011 có nội dung áp thuế chống bán phá giá cuối cùng và tập hợp rõ ràng các biện pháp tạm thời đối với một số sản phẩm cồn béo nhập khẩu và hỗn hợp của nó có nguồn gốc từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia, OJ L 293, 11.11.2011, p.1.  Biện pháp tạm thời mà Indonesia đề cập được áp đặt căn cứ vào Quy Định của Ủy ban (EU) Số 446/2011 ngày 10/05/2011 có nội dung áp đặt thuế chống bán phá giá tạm thời lên một số sản phầm cồn béo nhập khẩu và hỗn hợp của nó có nguồn gốc từ Ân Độ, Indonesia và Malaysia,  OJ L 122, 11.5.2011, p. 47. Cuộc điều tra được khởi xướng trên cơ sở Thông báo khởi xướng thủ tục chống bán phá giá liên quan tới một số sản phầm cồn béo nhập khẩu và hỗn hợp của nó có nguồn gốc từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia,  OJ C 219, 13.8.2010, trang 12.

Indonesia cho rằng những biện pháp này là trái với các Điều 1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.8, 6.7, 6.9, 9.2, 9.4, 18 của Hiệp định ADA; và  Điều VI và X:3(a) của GATT 1994