Giải quyết tranh chấp số DS440

31/12/2013    3809

Trung Quốc – Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với một số sản phẩm xe ô tô nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Nguyên đơn:

Hoa Kỳ

Bị đơn:

Trung Quốc

Bên thứ ba:

Colombia; Liên minh châu Âu; Ấn Độ; Nhật Bản; Hàn Quốc, Oman; Thổ Nhĩ Kỳ; Ả Rập Saudi

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.3, 5.4, 6.2,6.5.1, 6.8, 6.9,  Phụ lục II

GATT 1994: Điều. VI

Hiệp định SCM: Điều.10, 11.3, 11.4, 12.4.1, 12.7, 12.8, 15.1,15.2, 15.4, 15.5, 16.1, 22.3, 22.5

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

05/07/2012

 Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Tham vấn

Do Hoa Kỳ khởi kiện

Ngày 05/07/2012, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Trung Quốc về việc áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng lên một số sản phẩm ô tô nhập khẩu từ Hoa Kỳ theo Thông báo số 20 [2011] và Thông báo số 84 [2011] của Bộ Thương mại Trung Quốc (“MOFCOM”), bao gồm tất cả các phụ lục.

Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc vi phạm các nghĩa vụ theo các Điều 1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5.1, 6.8 (Bao gồm Phụ lục II, đoạn 1), 6.9, 12.2, và 12.2.2 của Hiệp định ADA; Điều 10, 11.3, 11.4, 12.4.1, 12.7, 12.8, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.1 22.3, và 22.5 Hiệp định SCM; và Điều VI của GATT 1994.

Ngày 17/09/2012, Hoa Kỳ yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 28/09/2012, DSB trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm

Giai đoạn Hội thẩm

Tại cuộc họp ngày 23/10/2012, DSB thành lập Ban Hội thẩm. Columbia, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu tham gia tham vấn với tư cách là các bên thứ ba. Ngày 01/02/2013, Hoa Kỳ yêu cầu Tổng Giám đốc WTO xác định thành phần Ban Hội thẩm. Ngày 11/02/2013, Tổng Giám đốc xây dựng Ban Hội thẩm.