TT số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

26/12/2013    370

TT số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê.

Tải toàn văn thông tư dưới đây:

1. Thông tư 31/2013/TT-BCT

2. Phụ lục 1: Quy tắc xuất xứ

3. Phụ lục 2: Quy tắc cụ thể mặt hàng

4. Phụ lục 3: Thủ tục cấp và kiểm tra C/O

5. Phụ lục 4: Mẫu C/O VC

6. Phụ lục 5: Kê khai C/O

7. Phụ lục 6: Danh sách tổ chức cấp C/O