Văn kiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

29/08/2013    32625

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/10/2009.

Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với FTA ASEAN – Nhật Bản.

Toàn văn Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản:

Nội dung Hiệp định (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

Phụ lục 1 - Cam kết về thuế quan (bản tiếng Anh)

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo VJEPA

Phụ lục 2 - Quy tắc cụ thể hàng hóa (bản tiếng Anh)

Phụ lục 3 - C/O (bản tiếng Anh)

Phụ lục 4 - Dịch vụ tài chính (bản tiếng Anh)

Phụ lục 5 - Cam kết về dịch vụ (bản tiếng Anh)

Phụ lục 6 - Ngoại lệ MFN (bản tiếng Anh)

Phụ lục 7 - Di chuyển thể nhân (bản tiếng Anh)

Các văn bản khác:

Thỏa thuận thực thi Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (bản tiếng Anh)

Hiệp định về Tự do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Nhật Bản (bản tiếng Anh)