Giải quyết tranh chấp số DS239

14/05/2013    318

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm Silic nhập khẩu từ Braxin

Nguyên đơn                             

Braxin

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 5.811

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

18/09/2001

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 17/09/2001, Braxin gửi đơn yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ.

Ngày 01/11/2001, Braxin đề nghị huỷ bỏ yêu cầu tham vấn ban đầu và gửi yêu cầu tham vấn mới liên quan đến:

-          Lệnh áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ áp dụng đối với sản phẩm Silic (Silicon metal) nhập khẩu từ Braxin, đăng trên Công báo Liên bang số 56. 36135, ngày 31/07/1991 (vụ kiện số A-351-806).

-          Mục 351.106(c) Quy định của DOC, theo đó quy định biên độ phá giá tối thiểu trong các cuộc rà soát hành chính là 0.5%.

-          Phương pháp xác định biên độ phá giá Zeroing quy định tại Chương 6, Cẩm nang Chống bán phá giá của DOC và Mục 771(35) Đạo luật Thuế quan 1930.

Braxin cho rằng các vấn đề trên vi phạm các Điều 2.4.2, 5.8, 9.3, 11.1, 11.2 và 18.3 của Hiệp định ADA.

Thái Lan (ngày 28/09/2001) và EC (ngày 19/11/2001) yêu cầu được tham gia vào quá trình tham vấn.

Tuy nhiên, sau đó không thấy thông báo gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.