Giải quyết tranh chấp số DS355

14/05/2013    269

Braxin - Các biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với nhựa thông nhập khẩu từ Achentina


Nguyên đơn:

Achentina

Bị đơn:

Braxin

Các bên thứ ba:

EU; Nhật Bản; Đài Loan; Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định Thành lập WTO: Điều  XVI:4
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều
3.13.23.43.566.16.26.4, , 6.8,6.96.1488.391010.11212.1,12.1.112.212.2.218.42.2.12.2.1.1,2.2.22.4
GATT 1994: Điều  
VIXX:1X:3 

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

26/12/ 2006

 

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 26/12/2006, Achentina yêu cầu tham vấn với Braxin liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá mà nước này áp dụng đối với nhựa thông PET (Polyethylene terephthalate resins) nhập khẩu từ Achentina. Achentina cho rằng:

-       Cuộc điều tra chống bán phá giá, các quyết định và các mức thuế chống bán phá giá đưa ra vi phạm, ít nhất là:

  • Điều VI của GATT 1994, và
  • Các Điều 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6, 8, 10 và 12 và Phụ lục II của Hiệp định ADA

-       Điều 2 (XV) và 5 §3  Nghị định số 4732 ngày 10/06/2003 của Braxin vi phạm:

  • Điều XVI:4 của Hiệp định ADA;  
  • Điều X của GATT 1994; và
  • Điều 6.14, 10 và 18.4 của Hiệp định ADA.

-       Điều 58 của Nghị định số 1602 ngày 23/08/1995 của Braxin quy định về rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá vi phạm:

  • Điều XVI:4 của Hiệp định WTO;   
  • Điều X của GATT 1994; và   
  • Điều 9 và 18.4 của Hiệp định ADA.

Giai đoạn Hội thẩm

Tham vấn không thành công, ngày 07/06/2007, Achentina yêu cầu DSB thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp vụ việc này. Tại cuộc họp ngày 20/06/2007, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, Ban Hội thẩm đã được thành lập sau đó tại cuộc họp của DSB ngày 24/07/2007.

EC, Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ yêu cầu tham gia vào vụ kiện với tư cách các bên thứ ba.

Ngày 28/09/2007, thành phần của Ban Hội thẩm được xác định.

Ngày 14/12/2007, Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo với DSB rằng họ không thể hoàn thành công việc trong vòng 6 tháng do có mâu thuẫn về lịch trình làm việc và dự kiến hoàn thành công việc trong tháng 08/2008.

Ngày 04/02/2008, Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo với DSB rằng Achentina đã gửi thông báo Cục Thương mại Nước ngoài của nước này đã thông qua quyết định đình chỉ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với nhựa thông PET nhập khẩu từ Achentina ngày 29/01/2008. Do đó, Achentina yêu cầu Ban Hội thẩm tạm ngừng các công việc của mình theo Điều 12.12 của DSU. Ban Hội thẩm đồng ý với yêu cầu này và đình chỉ công việc cho đến khi nào có thông báo khác.

Tuy nhiên, sau đó Ban Hội thẩm không nhận được thông báo nào từ phía các bên về việc nối lại công việc và do đó, chiểu theo Điều 12.12 của DSU, thẩm quyền của Ban Hội thẩm chấm dứt ngày 05/02/2009.