Giải quyết tranh chấp số DS410

14/05/2013    259

Achentina - Các biện pháp thuế chống bán phá giá áp dụng đối với chốt cài và dây xích nhập khẩu từ Peru 

 

Nguyên đơn:

Peru

Bị đơn:

Achentina

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 13.13.23.33.43.53.73.84.15.2,5.35.8, , 6.76.86.96.139.19.29.3,10.210.412.112.22.12.218.12.4,2.6
GATT 1994: Điều
VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

19/05/2010

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 19 tháng 05 năm 2010

Tham vấn

Ngày 19/05/2010, Peru yêu cầu tham vấn với Arghentina liên quan đến các biện pháp thuế chống bán phá giá mà nước này áp dụng đối với các sản phẩm chốt cài và dây xích có thể hoặc không thể tháo dời (non-separable fasteners and chains) nhập khẩu từ Peru cũng như cuộc điều tra dẫn đến việc áp dụng các biện pháp trên.

Peru cho rằng:

-       Quyết định SICPYME 120/08 của Bộ Kinh tế và Sản xuất Achentina khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá nói trên là vi phạm một số điều khoản trong Hiệp định ADA và GATT 1994

-       Một số biện pháp áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời và chính thức là không phù hợp với một số điều khoản của Hiệp định ADA và GATT 1994