Giải quyết tranh chấp số DS216

09/03/2010    101

Mehico — Biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với máy biến thế

Tiêu đề:

 

Bên thưa kiện:

Brazil

Bên bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

20 tháng 12 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Yêu cầu tham vấn– Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện
Do Brazil khởi kiện.
Ngày 20 tháng 12 năm 2000, Brazil yêu cầu tham vấn với Mehico liên quan đến biện pháp chống bán phá giá tạm thời ban hành ngày 17 tháng 07 năm 2000 đối với máy biến thế công suất lớn hơn 10.000 KVA nhập khẩu từ Brazil, mã thuế quan 8504.23.01 theo Luật Nhập khẩu Chung. Brazil cho rằng quyết định trên và những biện pháp tạm thời sau đó là không nhất quán với những nghĩa vụ đã cam kết của Mehico theo Hiệp định Chống bán phá giá và GATT 1994, đặc biệt, với các Điều 5.2, 5.3, 5.8, 6.8, 7.1(i), 7.1(ii) và Phụ lục II của Hiệp định Chống bán phá giá.