Giải quyết tranh chấp số DS203

09/03/2010    141

Mehico — Các biện pháp ảnh hưởng tới hoạt động giao thương mặt hàng lợn sống

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Hoa Kỳ

Bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động thực vật(SPS) Điều 3, 5, 7, 8, 2; Hiệp định Nông nghiệp: Điều 4.2; Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Điều 5,2; GATT 1994: Điêu III:4, XI:1

Yêu cầu tham vấn ngày:

10 tháng 07 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện
Do Hoa Kỳ khởi kiện.
Ngày 10 tháng 07 năm 2000, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Mehico về biện pháp chống bán phá giá cuối cùng của Mehico ban hành ngày 20 tháng 10 năm 1999 đối với lợn sống để giết mổ (mã 0103.92.99 theo Luật Nhập khẩu Chung) xuất khẩu từ Hoa Kỳ, không kể xuất xứ, và những hành động của Mehico trong việc tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá dẫn đến biện pháp đó.
Theo quan điểm của Hoa Kỳ thì những biện pháp này không nhất quán với những nghĩa vụ đã cam kết của Mehico với các Điều 2.2, 2.3, 3, 5.1, 5.6, 7 và 8 của Hiệp định SPS; Điều 4.2 của Hiệp định về Nông nghiệp; các Điều 2 và 5 của Hiệp định TBT; và các Điều III:4 và XI:1 của GATT 1994.