Giải quyết tranh chấp số DS191

09/03/2010    94

Ecuador - Biện pháp chống phá giá tạm thời áp dụng đối với xi măng nhập khẩu từ Mexico

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Ecuador

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được nêu ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định ADA ( Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 12, 18; GATT 1994: Điều VI

Yêu cầu tham vấn ngày:

15 tháng 03 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Có Yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban Hội thẩm, Không thông báo kết quả vụ việc
Do Mexico khởi kiện
Ngày 14/07/1999, Ecuador đã ra quyết định về biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với xi măng nhập khẩu từ Mexico (thuộc tiểu mục thuế quan 2523.29.00) trên Công báo Mexico. Ngày 05/10/1999, Mexico yêu cầu tham vấn với Ecuador về biện pháp chống phá giá này cũng như về quy trình khởi kiện của Ecuador. Cụ thể, Mexico cho rằng biện pháp chống bán phá giá tạm thời và những hành động trước đó của Ecuador đã vi phạm các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18 và Phụ lục II của Hiệp định ADA cũng như Điều VI của GATT 1994, không kể đến những quy định khác.
Không có thông báo nào về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.