Giải quyết tranh chấp số DS187

09/03/2010    93

Trinidad và Tobago — Biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với Mỳ ống và Mỳ sợi nhập khẩu từ Costa Rica

Tiêu đề:

 

Bên thưa kiện:

Costa Rica

Bên bị đơn:

Trinidad và Tobago

Các bên thứ ba:             

 

Các hiệp định liên quan (được nêu ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục I, Phụ lục II, 3, 5, 6, 2, 10, 12, 18

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

17 tháng 01 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện
Do Costa Rica khởi kiện.

Ngày 17 tháng 01 năm 2000, Costa Rica đã yêu cầu tham vấn với Trinidad và Tobago liên quan đến Thông báo Luật pháp Số 237 của Bộ Thương mại và Công nghiệp Trinidad và Tobago quyết định áp đặt các mức thuế chống bán phá giá tạm thời với mỳ ống và mỳ sợi nhập khẩu từ Costa Rica, các hành động trước quyết định đó (xem thêm WT/DS185) cũng như Đạo luật Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng năm 1992, được sửa đổi bởi Đạo luật Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng năm 1995 và các Quy định về Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng năm 1996. Costa Rica khiếu nại rằng những biện pháp này không nhất quán đặc biệt là với một số đoạn trong các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18 cũng như Phụ lục I và II của Hiệp định Chống bán phá giá.