Giải quyết tranh chấp số DS185

09/03/2010    87

Trinidad và Tobago — Biện pháp chống bán phá giá đối với mỳ ống nhập khẩu từ Costa Rica

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Costa Rica

Bị đơn:

Trinidad và Tobago

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định có liên quan (được nêu ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 3, 5, 6, 2, 12

Yêu cầu tham vấn ngày:

18 tháng 11 năm 1999

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện
Do Costa Rica khởi kiện.
Ngày 18 tháng 11 năm 1999, Costa Rica đã yêu cầu tham vấn với Trinidad và Tobago liên quan đến:

  • Việc điều tra chống bán phá giá đang được thực hiện bởi Trinidad và Tobago theo yêu cầu của Công ty TNHH Cereal Products đối với mỳ ống nhập khẩu từ Công ty Roma Prince Sociedad Anónima của Costa Rica,
  • Các thủ tục của phiên điều trần sơ bộ trước khi khởi xướng điều tra chống bán phá giá, và
  • Các Điều 3 và 5 của Quyết định Chống bán phá giá và Các biện pháp đối kháng ban hành năm 1996 của Tobago và Trinidad.

Costa Rica khiếu nại rằng những biện pháp này là không nhất quán với các Điều 2, 3, 5, 6 và 12 của Hiệp định Chống bán phá giá.