Giải quyết tranh chấp số DS168

09/03/2010    112

Nam Phi — Các mức thuế chống bán phá giá với dược phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ

Tiêu đề:

 

Bên thưa kiện:

Ấn Độ

Bên bị đơn:

Nam Phi

Các bên thứ ba:

 

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

0 1 tháng 04 năm 1999

  
Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụ kiện
Do Ấn Độ khởi kiện.
Ngày 1 tháng 04 năm 1999, Ấn Độ yêu cầu tham vấn với Nam Phi liên quan đến đề xuất áp đặt thuế chống bán phá giá cuối cùng của Uỷ ban Thuế và Thương mại Nam Phi (BTT) nêu trong báo cáo Số 3799 ngày 3 tháng 10 năm 1997 áp dụng đối với một số dược phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ. Ấn Độ khẳng định rằng Nam Phi đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thuốc viên con nhộng ampicillin và amoxycillin 250mg nhập khẩu từ Ấn Độ. Ngày 26 tháng 03 năm 1997, BTT đã ra quyết định sơ bộ, theo đó thuốc viên nhộng ampicillin và amoxycillin loại 250mg và 500mg, do hãng dược M/S Randaxy Laboratories Ltd của Ấn Độ xuất khẩu đang được bán phá giá vào Liên minh thuế quan Nam Phi (SACU). Điều này được đưa ra sau khi có đề xuất của BTT ngày 10 tháng 09 năm 1997 về việc nên áp đặt mức thuế cuối cùng đối với những sản phẩm này. Ấn Độ cho rằng:

  • cách định nghĩa và tính toán của BTT về giá trị thông thường là không nhất quán với những nghĩa vụ theo cam kết WTO của Nam Phi do đã sử dụng phương pháp sai khi xác định giá trị thông thường và biên phá giá;
     
  • việc xác định thiệt hại không dựa trên chứng cớ xác thực và không đánh giá các nhân tố và chỉ số kinh tế liên quan có quan hệ với thực trạng của ngành sản xuất, dẫn đến một kết luận sai lầm về thiệt hại vật chất thực tế phải gánh chịu;
     
  • việc thiết lập tình tiết thực tế của các cơ quan chức năng Nam Phi là không thích hợp và đánh giá của họ là không khách quan và công bằng; và
     
  • các cơ quan chức năng của Nam Phi đã không tính đến địa vị đặc biệt của Ấn Độ là một nước đang phát triển.

Ấn Độ đã khẳng định sự vi phạm các Điều 2, 3, 6(a) đến (c) một cách riêng biệt và trong mối liên hệ với Điều 12, 12 và 15 của Hiệp định Chống bán phá giá; và các Điều I và VI của GATT 1994.