Giải quyết tranh chấp số DS060

09/03/2010    101

Guatemala - Điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm xi măng portland nhập khẩu từ Mexico

Tiêu đề:

Guatemala —Xi măng I

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Guatemala

Các bên thứ ba:

Canada; El Salvador; Honduras; Hoa Kỳ

Yêu cầu tham vấn ngày:

17 tháng 10 năm 1996

Báo các của Ban Hội thẩm ban hành ngày:

19 tháng 06 năm 1998

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm ban hành ngày:

02 tháng 11 năm 1998

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Thông qua Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, Ban Hội thẩm
Do Mexico khởi kiện
Ngày 15/10/1996, Mexico yêu cầu tham vấn với Guatemala về cuộc điều tra chống bán phá giá mà Guatemala tiến hành đối với xi măng Portland nhập khẩu từ Mexico vì cho rằng Guatemala đã vi phạm các Điều 2, 3, 5 và 7.1 của Hiệp định ADA
Tham vấn không thành công, do đó, ngày 04/ 02/1997, Mexico đã khởi kiện việc này ra WTO bằng cách gửi đơn yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp. Tại cuộc họp ngày 25/02/1997, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, sau yêu cầu lần thứ hai của Mexico, DSB đã quyết định thành lập Ban Hội thẩm tại cuộc họp ngày 20/ 03/1997. Hoa Kỳ, Canada, Honduras và El Salvador yêu cầu được tham gia vụ kiện với tư cách bên thứ ba.
Do hai bên không đạt được thỏa thuận về việc thành lập Ban Hội thẩm, ngày 21/04/1997, Mexico đã phải yêu cầu Tổng Giám đốc WTO quyết định thành phần của Ban Hội thẩm. Ngày 01/05/1997, Ban Hội thẩm cuối cùng đã được hình thành. Ngày 19/06/1998, Ban Hội thẩm gửi Báo cáo tới các thành viên, trong đó kết luận rằng Guatemala đã không tuân thủ Điều 5.3 của Hiệp định ADA khi dựa trên những chứng cứ chưa đầy đủ về phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa chúng để đưa ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá.
Ngày 04/08/1998, Guatemala thông báo ý định kháng cáo một số vấn đề pháp lý và giải thích pháp luật trong báo cáo của Ban Hội thẩm. Cơ quan Phúc thẩm xem xét kháng cáo của Guatemala và chuyển Báo cáo phúc thẩm tới các thành viên WTO vào ngày 02/11/1998. Theo đó, cơ quan Phúc thẩm đã bác bỏ các kết luận của Ban Hội thẩm bởi việc đưa vụ tranh chấp ra trước Ban Hội thẩm là không hợp lý theo Điều 6.2 của DSB khi Mexico yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm mà chưa xác định được biện pháp khiếu nại. Do đó, Cơ quan Phúc thẩm tuyên bố rằng họ không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về những phán quyết của Ban Hội thẩm đối với các vấn đề liên quan. Cơ quan này cũng khẳng định rằng quyết định trên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quyền theo kiện của Mexico.
Tại cuộc họp ngày 25/11/1998, DSB đã thông qua Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Báo cáo được điều chỉnh của Ban Hội thẩm.