Giải quyết tranh chấp số DS260

09/03/2010    122

EC – Các biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép thành phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Tiêu đề:

EC – Các biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép

Nguyên đơn:

Hoa Kỳ

Bị đơn:

EC

Các bên thứ ba:

Ai Cập, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định về các biện pháp tự vệ: Điều 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 2, 12, 12.1, 12.4, 2.1, 2.2; GATT 1994: Điều I, X, XIX

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

30  tháng 05 năm 2002

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010:

Thành lập Ban Hội thẩm – Không ban hành báo cáo

Do Hoa Kỳ khởi kiện

Ngày 30 tháng 05 năm 2002, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với EC về các biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép thành phẩm nhập khẩu theo Quyết định của EC số 560/2002 ngày 27 tháng 03 năm 2002 (OJ L 85/1, ngày 28 tháng 03 năm 2002) cũng như các sửa đổi của các nguồn luật này.

Hoa Kỳ khẳng định các biện pháp này vi phạm các nghĩa vụ của EC theo các điều khoản của GATT 1994 và Hiệp định về biện pháp tự vệ cụ thể là các điều khoản .1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 6 và 12.1 của Hiệp định và điều khoản XIX:1(a) của GATT 1994.

Ngày 07 tháng 06 năm 2002, Nhật yêu cầu tham gia vào tham vấn.

Ngày 19 tháng 08 năm 2002, Hoa Kỳ yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Cụ thể, Hoa Kỳ khiếu nại các biện pháp tự vệ của EC không phù hợp với các điều khoản nêu ra trong yêu cầu tham vấn. Hơn nữa, Hoa Kỳ buộc tội EC vi phạm Điều khoản 12.4 của Hiệp định về biện pháp tự vệ.

Tại cuộc họp ngày 30 tháng 08 năm 2002, Cơ quan Giải quyết tranh chấp trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 16 tháng 09 năm 2002, Cơ quan Giải quyết tranh chấp thành lập Ban Hội thẩm. Các bên thứ 3 là Ai cập, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 23 tháng 09 năm 2002, Thổ Nhĩ  Kỳ tham gia với tư cách là bên thứ ba.