Giải quyết tranh chấp số DS238

09/03/2010    200

Achentina – Các biện pháp tự vệ cuối cùng áp đặt lên mặt hàng đào đóng hộp nhập khẩu từ Chile

Tiêu đề:

Achentina – Đào đóng hộp

Nguyên đơn:

Chi lê

Bị đơn:

Achentina

Các bên thứ ba:

 EC, Paraguay, Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Biện pháp tự vệ: Điều 3, 4, 5, 2, 12; GATT 1994: Điều XIX:1

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

14 tháng 09 năm 2001

Ngày lưu hành báo cáo Ban Hội thẩm:

14 tháng 02 năm 2003

 

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010:

Thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm

Do Chi lê khởi kiện

Ngày 14 tháng 09 năm 2001, Chilê yêu cầu tham vấn với Achentina về biện pháp tự vệ cuối cùng mà nước này áp dụng với đào bảo quản trong nước có chất làm ngọt, bao gồm siro, được bảo quản dưới hình thức khác hoặc bằng nước. Theo Chilê, biện pháp của Achentina vi phạm Điều khoản 2, 4, 5 và  12 của Hiệp định về biện pháp tự vệ và Điều khoản XIX:1 của GATT 1994.

Ngày 06 tháng 12 năm 2001, Chi lê yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 năm 2001, Cơ quan Giải quyết tranh chấp trì hoãn việc thành lập Ban Hội  thẩm. Tại cuộc họp ngày 18 tháng 01 năm 2002, Cơ quan Giải quyết tranh chấp quyết định thành lập Ban hội thẩm. Chi lê tuyên bố rằng nước này hiện tại không tham gia vào việc bổ nhiệm thành viên của Ban Hội thẩm bởi Chi lê vẫn hi vọng sẽ đạt được một thỏa thuận song phương thỏa đáng với Achentina. Cộng đồng Châu  Âu (EC), Paraguay và Mỹ tham gia vào vụ kiện với tư cách bên thứ ba. Ngày 13 tháng 03 năm 2002, Chi Lê thông báo yêu cầu chủ tịch Cơ quan giải quyết tranh chấp xác định cơ cấu của Ban Hội thẩm. Ngày 16 tháng 04 năm 2002 cơ cấu của Ban Hội thẩm  được xác định.

Ngày 15 tháng 10 năm 2002, chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo tới Cơ quan Giải quyết tranh chấp rằng không thể hoàn tất công việc trong vòng 6 tháng như các bên đã thống nhất và Ban dự kiến sẽ công bố báo cáo vào cuối tháng 01 năm 2003. Ngày 14 tháng 02 năm 2003, Ban Hội thẩm ban hành báo cáo tới các thành viên. Báo cáo kết luận rằng biện pháp tự vệ Achentina áp dụng với sản phẩm đào bảo quản không tuân thủ các điều khoản của Hiệp định về biện pháp tự vệ và Hiệp định GATT 1994. Cụ thể:

    * Achentina đã vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Điều khoản XIX:1(a) của GATT 1994 do không chứng minh được có sự gia tăng nhập khẩu bất thường như điều khoản này qui định.

    * Achentina đã vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Điều khoản XIX:1(a) của GATT 1994 và Điều khoản 2.1 và 4.2(a) của Hiệp định về biện pháp tự vệ do không xác định được mức tăng lượng hàng nhập khẩu về mặt tương đối và tuyệt đối như các điều khoản này qui định.

    *  Achentina đã vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Điều khoản XIX:1(a) của GATT 1994 và Điều khoản 4.1 và 4.2(a) của Hiệp định về biện pháp tự vệ do trong quá trình xác định nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, Cơ quan có thẩm quyền Achentina đã không:

    * Đánh giá tất cả các nhân tố liên quan đang ảnh hưởng tới ngành công nghiệp nội địa;

    * Không đưa ra được lý giải đầy đủ và xác đáng về chứng cứ cho những phán quyết của họ;

    * Không chứng minh được có thiệt hại hoặc nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ban Hội thẩm không chứng minh được Achentina vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo điều khoản 2.1 và 4.2(a) của Hiệp định về biện pháp tự vệ trên cơ sở kết luận có sự tồn tại thiệt hại nghiêm trọng. Ban đã áp dụng luật kinh tế liên quan tới các khiếu nại khác.

Tại cuộc họp ngày 15 tháng 04 năm 2003, Cơ quan Giải quyết tranh chấp thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm.

Tình hình thực thi các báo cáo đã được thông qua

Tại cuộc họp ngày 15 tháng 04 năm 2003, Cơ quan Giải quyết tranh chấp thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm. Ngày 14 tháng 05 năm 2003, Achentina thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp rằng không thể thực thi các khuyến nghị và nguyên tắc ngay lập tức và yêu cầu có một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện. Ngày 27 tháng 06 năm 2003, Achentina và Chi lê thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp rằng hai bên đã thống nhất khoảng thời gian hợp lý cho thự thi báo cáo là ngày 31 tháng 12 năm 2003.

Tại cuộc họp ngày 23 tháng 01 năm 2004, Achentina thông báo biện pháp tự vệ thương mại  đã được xóa bỏ ngày 31 tháng 12 năm 2003 nhằm tuân thủ hiệp định giữa nước này và Chi lê và do vậy theo quan điểm của Achentina, nước này đã hoàn thành các khuyến nghị và nguyên tắc của Cơ quan Giải quyết tranh chấp. Chi lê tán thành quyết định xóa bỏ biện pháp này của Achentina.