Giải quyết tranh chấp số DS230

09/03/2010    106

Chi lê – Các biện pháp tự vệ và sửa đổi lộ trình áp đặt liên quan tới mặt hàng đường ăn nhập khẩu từ Côlômbia

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Colombia

Bị đơn:

Chi lê

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định các biện pháp tự vệ: Điều 3, 4, 5, 7,2, 9, 12

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

17 tháng 04 năm 2001

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện

Do Côlômbia khởi kiện

Ngày 17 tháng 04 năm 2001, Côlômbia yêu cầu tham vấn với Chi lê về các biện pháp tự vệ cuối cùng đối với một số hàng nông sản bao gồm đường ăn do nước này áp đặt từ ngày 20/01/2000 và gia hạn vào tháng 11 năm 2000 với thời gian gia hạn một năm; và quyết định của Chi Lê ban hành ngày 14 tháng 03 năm 2001 về việc không công nhận lợi ích chính đáng của Côlômbia đã bị xâm phạm khi Chi lê sửa đổi quyền nhượng bộ liên quan tới nông sản, không chỉ đường tinh luyện (mã HS 17.01.99.00).

Tháng 11 năm 2000, Chi Lê thông báo dự kiến sửa đổi điều khoản nhượng bộ này theo Điều XXVIII của GATT 1994. Theo quan điểm Côlômbia, các biện pháp trên không phù hợp với nghĩa vụ của Chi lê theo các Điều khoản 2, 3, 4, 5, 7, 9 và 12 của Hiệp định về biện pháp tự vệ; Điều khoản II, XIX và XXVIII của GATT 1994; và Thỏa thuận về cách hiểu Điều khoản XXVIII của GATT 1994 cũng như Bản hướng dẫn thủ tục đàm phán ngày 10 tháng 11 năm 1980 theo điều khoản XXVIII.

Theo Côlômbia, việc Chi lê sử dụng các biện pháp đơn lẻ hay kết hợp đã gây thiệt hại  tới lợi ích của Côlômbia theo các hiệp định trên. Như chỉ ra trong yêu cầu của Côlômbia, yêu cầu mới thay thể toàn bộ yêu cầu tham vấn công bố trong vụ kiện số WT/DS228/1.