Giải quyết tranh chấp số DS228

09/03/2010    120

Chi lê – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng đường ăn nhập khẩu từ Côlômbia

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Colombia

Bị đơn:

Chi lê

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định các biện pháp tự vệ: Điều 3, 4, 5, 7,2, 9, 12; GATT 1994: Điều XIX

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

15 tháng 03 năm 2001

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010:

Vụ kiện chưa được giải quyết

Do Côlômbia khởi kiện

Ngày 19 tháng 03 năm 2001, Côlômbia yêu cầu tham vấn với Chi lê về các biện pháp tự vệ cuối cùng đối với đường ăn. Yêu cầu tham vấn này thay thế cho yêu cầu trong vụ kiện số WT/DS230 nêu trên.