Giải quyết tranh chấp số DS226

09/03/2010    123

Chi lê – Biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng dầu ăn hỗn hợp nhập khẩu từ Achentina.

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Achentina

Bị đơn:

Chi lê

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định các biện pháp tự vệ: Điều 4, 6, 2, 12; GATT 1994: Điều XIX

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

19 tháng 02 năm 2001

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010:

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện

Do Achentina khởi kiện

Ngày 19 tháng 02 năm 2001, Achentina yêu cầu tham vấn với Chi lê về biện pháp tự vệ tạm thời nước này áp đặt đối với mặt hàng dầu ăn hỗn hợp (mã hàng hóa số: 1517.9000 trong Hệ thống mã hóa hàng hóa Chi lê) có hiệu lực ngày 11 tháng 01 năm 2001 với mức thuế 48% tính theo giá trị hàng hóa. Ngày 10 tháng 01 năm 2001, Chi Lê khởi xướng cuộc điều tra và thông báo vụ việc bằng văn bản theo công văn số G/SG/N/6/CHL/5. Ngày 19 tháng 01 năm 2001, Cơ quan điều tra Chi lê thông báo khuyến nghị áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời theo công văn số G/SG/N/7/5/Suppl.1.

Achentina khiếu nại rằng biện pháp tự vệ tạm thời này vi phạm các nghĩa vụ của Chi lê theo Điều khoản XIX của GATT 1994 và Điều khoản 2, 4, 6 và 12, không kể các điều khoản khác, của Hiệp định về biện pháp tự vệ.