Giải quyết tranh chấp số DS181

09/03/2010    120

Côlômbia – Biện pháp tự vệ đối với mặt hàng sợi polyester trơn nhập khẩu từ Thái Lan

 

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Thái Lan

Bị đơn:

Côlômbia

Bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được nêu ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định về hàng Dệt may: Điều 6, 2

Yêu cầu tham vấn ngày:

07 tháng 09 năm 1999

 

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010:

Vụ kiện chưa được giải quyết/ không đưa ra giải quyết

Do Thái Lan khởi kiện

Ngày 28 và 29 tháng 09 năm 1998, theo yêu cầu của Côlômbia căn cứ vào Điều khoản 6.7 của Hiệp định về hàng dệt may (ATC), Thái Lan và Côlômbia tiến hành tham vấn về hàng sợi polyester trơn nhập khẩu từ Thái Lan (mã số thuế 5402.43). Tham vấn thất bại, Thái Lan yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm ngày 07 tháng 09 năm 1999 để giải quyết tranh chấp. Biện pháp tự vệ của Côlômbia bị buộc tội là vi phạm Điều khoản 2 của Hiệp định về hàng dệt may (ATC) liên quan tới việc áp dụng cơ chế tự vệ chuyển tiếp và việc áp dụng giới hạn đối với các thành viên. Các biện pháp tự vệ do Côlômbia áp dụng ngày 26 tháng 10 năm 1998 đối với qui trình rà soát và kiểm tra 2 bước bởi Cơ quan giám sát hàng dệt may (TMB). Cơ quan giám sát hàng dệt may khuyến nghị tại cuộc họp lần thứ 50 ngày 16 đến 19 tháng 11 năm 1998 rằng Côlômbia nên hủy bỏ biện pháp này. Ngày 22 tháng 12 năm 1998, Côlômbia thông báo với Cơ quan giám sát hàng dệt may về việc không thể tuân thủ khuyến nghị cũng như lý do không tuân thủ . Tại cuộc họp lần thứ 52 ngày 18 đến 20 tháng 01 năm 1999, Cơ quan giám sát hàng dệt may rà soát lại vấn đề và nhắc lại khuyến nghị yêu cầu Côlômbia xóa bỏ biện pháp đó.

Tại cuộc họp Cơ quan giải quyết tranh chấp ngày 27 tháng 10 năm 1999, Thái Lan thông báo nước này rút lại yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm bởi vì Côlômbia đã bãi bỏ biện pháp tự vệ.