Giải quyết tranh chấp số DS121

09/03/2010    546

Argentina – Các biện pháp tự vệ đối với giày da nhập khẩu từ Cộng đồng Châu Âu

Tiêu đề

Achentina – Giày da (EC)

Nguyên đơn:

Cộng đồng Châu Âu ( EC)

Bị đơn:

Achentina

Bên thứ 3:

Braxin, Indonexia, Paraguay, Mỹ

Yêu cầu tham vấn ngày:

06 tháng 04 năm 1998

Báo cáo của Ban Hội thẩm ban hành  ngày:

25 tháng 06 năm 1999

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm ban hành ngày:

14 tháng 12 năm 1999

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010:

Thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm

Do Cộng đồng Châu Âu khởi kiện

Ngày 03 tháng 04 năm 1998, Cộng đồng Châu Âu yêu cầu tham vấn với Achentina về các biện pháp tự vệ tạm thời và cuối cùng áp đặt lên mặt hàng giày da nhập khẩu từ Achentina. Trên cơ sở Quyết định 226/97 ngày 24 tháng 02 năm 1997, Cộng đồng Châu Âu tuyên bố Achentina đã áp đặt biện pháp tự vệ tạm thời dưới dạng thuế suất đặc biệt đối với hàng giày da nhập khẩu có hiệu lực ngày 25 tháng 02 năm 1997, theo Quyết định số 987/97 theo đó áp đặt các biện pháp tự vệ cuối cùng lên hàng nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 09 năm 1997. Cộng đồng Châu Âu buộc tội các biện pháp trên vi phạm điều khoản 2, 4, 5, 6 và 12 của Hiệp định về Biện Pháp Tự Vệ và điều khoản XIX của GATT 1994.
Ngày 10 tháng 06 năm 1998, Cộng đồng Châu Âu yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 22 tháng 06 năm 1998, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Theo yêu cầu lần thứ 2 của Cộng đồng Châu Âu, ngày 23 tháng 07 năm 1998, Ban hội thẩm đã được thành lập.  Braxin, Indonexia, Paraguay và Mỹ tham gia vào vụ kiện với tư cách bên thứ ba. Ngày 15 tháng 09 năm 1998, Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) xác định cơ cấu Ban hội thẩm. Ngày 25 tháng 06 năm 1999, Ban Hội thẩm ban hành báo cáo kết luận các biện pháp của Achentina không phù hợp với các điều khoản 2 và 4 của Hiệp định về Biện Pháp Tự Vệ.
Ngày 15 tháng 09 năm 1999, Achentina thông báo ý định kháng lại các vấn đề pháp lý và giải thích pháp luật trong báo cáo của Ban Hội thẩm. Ngày 14 tháng 12 năm 1999, Cơ quan Phúc thẩm ban hành báo cáo tới các thành viên, báo cáo tán thành kết luận của Ban Hội thẩm rằng biện pháp tự vệ của Achentina vi phạm Điều khoản 2 và 4 của Hiệp định về Biện Pháp Tự Vệ, tuy nhiên, báo cáo bác bỏ các kết luận của Ban Hội thẩm về mối quan hệ giữa Hiệp định về Biện Pháp Tự Vệ và điều khoản XIX của GATT 1994 với các biện pháp rào cản thương mại hiện đang áp dụng đối với nguồn cung cấp của nước thứ ba.
Ngày 12 tháng 01 năm 2000, Cơ quan Giải quyết tranh chấp thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm được Cơ quan Phúc thẩm sửa đổi.
Tình hình thực thi các báo cáo đã được thông qua
Theo Điều khoản 21.3 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp, Achentina thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) ngày 11 tháng 02 năm 2000 rằng biện pháp tư vệ sẽ tiếp tục có hiệu lực tới ngày 25 tháng 02 năm 2000 và tới thời điểm đó, các biện pháp tuân thủ các khuyến nghị và nguyên tắc của Cơ quan Giải quyết tranh chấp sẽ phải được thông qua.