Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014

07/01/2012    184

Ngày ban hành: 17/11/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 17/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 163/2011/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc  giai đoạn 2012-2014.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây