Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

24/02/2010    9158

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai năm 2003, Hiệp định khung giữa ASEAN và Ấn Độ về Hợp tác kinh tế toàn diện đã được ký kết bởi các lãnh đạo của hai bên. Hiệp định khung này đã tạo tiền đề cho hai bên đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Cụ thể:

  • Hiệp định về thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Ấn Độ được ký kết vào ngày 13/8/2009 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.
  • Hiệp định về Đầu tư và Dịch vụ giữa ASEAN và Ấn Độ được ký lần lượt vào ngày 12/11/2014 và 13/11/2014 và có hiệu lực vào ngày 1/7/2015.

Nội dung các Hiệp định giữa ASEAN và Ấn Độ:

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Ấn Độ (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Nghị định thư sửa đổi

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Giải thích Điều 4

Phụ lục C và D

Mẫu CO

Biểu thuế quan ưu đãi

Bruinei Darussalam

Cambodia

India (đối với Philippines) (đối với các nước Asean khác)

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo AIFTA

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung

Biểu cam kết dịch vụ - Bruinei Darussalam

Biểu cam kết dịch vụ - Cambodia

Biểu cam kết dịch vụ - India  (đối với Indonesia)(đối với Philippines) (đối với 8 nước khác)

Biểu cam kết dịch vụ - Indonesia

Biểu cam kết dịch vụ - Lào

Biểu cam kết dịch vụ - Malaysia

Biểu cam kết dịch vụ - Myanmar

Biểu cam kết dịch vụ - Philippines

Biểu cam kết dịch vụ - Singapore

Biểu cam kết dịch vụ - Thái Lan

Biểu cam kết dịch vụ - Việt Nam

Hiệp định về Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung

Hiệp định về Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định khung