Giải quyết tranh chấp số DS330

03/02/2010    211

Argentina bị kiện về mức thuế đối kháng áp đặt lên dầu ô liu, mỳ Gluten và đào nhập khẩu từ EC

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Achentina

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Các biện pháp chống trợ cấp và đối kháng: Điều 1, 10, 11, 12, 14, 19, 21; GATT 1994: Điều VI:3

Yêu cầu tham vấn ngày:

29 tháng 04 năm 2005

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Yêu cầu tham vấn -  Không thành lập Ban hội thẩm và Không thông báo giải quyết tranh chấp

Do EC khởi kiện

Ngày 29 tháng 04 năm 2005, EC yêu cầu tham vấn với Achentina về thuế đối kháng nước này áp đặt lên hàng dầu ô liu, Gluten mỳ và đào đóng hộp nhập khẩu có xuất xứ từ EC theo Quyết định số 827/2004 ngày 31 tháng 12 năm 2004, Quyết định số 546/2004 ngày 20 tháng 08 năm 2004 và Quyết định số 803/2004 ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ kinh tế và sản xuất Achentina.

EC khiếu nại rằng:

  • Cơ quan có thẩm quyền Achentina xác định chưa thích đáng sự tồn tại của trợ cấp và/hoặc khả năng tiếp tục hay tái diễn trợ cấp, không kể những hình thức khác, bởi không xác định được rõ ràng sự tồn tại của việc chuyển giao bất kỳ lợi ích nào.
  • Cơ quan có thẩm quyền Achentina không xác định được một cách thích đáng sự tồn tại thiệt hại đáng kể gây ra bởi các hành động trợ cấp và/hoặc khả năng tiếp tục hoặc tái diễn các thiệt hại đáng kể như vậy do các hành động trợ cấp gây ra.
  • Cơ quan có thẩm quyền Achentina chưa lý giải đầy đủ và hợp lý về mức độ trợ cấp được tính toán dựa trên phương pháp thích hợp cũng như việc tiến hành đánh giá thực tế một cách khách quan.

 EC cho rằng thuế đối kháng nêu trên không phù hợp với nghĩa vụ của Achentina theo (không kể các điều khoản khác) điều khoản VI-3 của GATT 1994; điều khoản 1, 10, 11 (đặc biệt là đoạn 2, 3, 4 và 9), 12, 14, 19 (đặc biệt là đoạn 1, 3 và 4) và điều khoản 21 (đoạn 1, 2, 3 và 4) của Hiệp định SCM.