Giải quyết tranh chấp số DS328

03/02/2010    278

EC – Biện pháp tự vệ cuối cùng đối với mặt hàng cá hồi nhập khẩu từ Nauy

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Nauy

Bị đơn:

EC

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Các biện pháp chống đối kháng: Điều 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 7.4, 11.1(b), 2.1 ; GATT 1994: Điều XIX

Yêu cầu tham vấn ngày:

01 tháng 03 năm 2005

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Nauy khởi kiện

Ngày 01 tháng 03 năm 2005, Nauy yêu cầu tham vấn với EC về biện pháp tự vệ cuối cùng đối với sản phẩm cá hồi nhập khẩu theo Quyết định số 206/2005 của EC công bố tại Công báo chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) ngày 05 tháng 02 năm 2005. Biện pháp này bao gồm:

    * Tăng thuế đối với hàng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch thuế quan;

    *  Áp dụng giá tối thiểu đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu nằm trong hạn ngạch và vượt mức hạn ngạch thuế quan; và

    * Kiểm soát việc thanh toán tiền hàng của các nhà nhập khẩu

Nauy tuyên bố yêu cầu tham vấn với nội dung biện pháp tự vệ cuối cùng đã nêu vi phạm các nghĩa vụ của EC theo WTO bởi không chỉ các điều khoản sau:

    * Sự gia tặng hàng nhập khẩu không thuộc diện gia tăng bất thường như theo qui định của Điều khoản  XIX GATT 1994.

    * Mức độ tăng và tốc độ tăng của hàng nhập khẩu không đáng kể và chưa đủ đột biến để gây ra thiệt hại nghiêm trọng tới ngành công nghiệp nội địa theo qui định của Điều khoản XIX GATT 1994 và điều khoản 2.1 của Hiệp định về Biện pháp tự vệ.

    * Việc xác định qui mô của ngành sản xuất nội địa của Cơ quan có thẩm quyền EC vi phạm Hiệp định về Biện pháp tự vệ.

    * Trong quá trình xác định thiệt hại nghiêm trọng, cơ quan có thẩm quyền đã đánh giá một cách không đầy đủ các nhân tố khách quan và định lượng liên quan tới ngành sản xuất nội địa theo như qui định của Hiệp định về Biện pháp tự vệ. Hơn nữa, EC không chứng minh được có thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa theo qui định của Hiệp định về Biện pháp tự vệ.

    * Phán quyết về thiệt hại nghiêm trọng của EC không làm rõ mối liên hệ nhân quả giữa sự gia tăng hàng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng theo qui định của Hiệp định về biện pháp tự vệ. Đồng thời không phân biệt một cách xác đáng giữa thiệt hại do gia tăng hàng nhập khẩu và thiệt hại do các nhân tố khác; không chứng minh được thiệt hại nghiêm trọng là do gia tăng hàng nhập khẩu chứ không phải từ các nhân tố khác.

    * Phán quyết của cơ quan có thẩm quyền tháng 2 năm 2005 không dựa trên những số liệu đầy đủ và cập nhật và do vậy không phù hợp với GATT 1994 và Hiệp định về biện pháp tự vệ, giai đoạn điều tra đã chấm dứt từ hồi tháng 12 năm 2003.

    * Các cơ quan có thẩm quyền không nêu ra được đầy đủ các kết luận thuyết phục trên cơ sở số liệu thực tế và pháp luật và không cung cấp được phân tích chi tiết về vụ kiến theo qui định của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ.

    * Các cơ quan có thẩm quyền không tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định về Các biện pháp tự vệ cung cấp cho tất cả các bên liên quan cơ hội đầy đủ để trình bày quan điểm và phản hồi lại quan điểm của các bên khác.

    * Biện pháp tự vệ cuối cùng áp dụng không phù hợp với Hiệp định về Các biện pháp tự vệ bởi không cần thiết phải sử dụng biện pháp này để ngăn chặn hoặc bù đắp cho những thiệt hại vật chất đáng kể hoặc để tạo ra điều chỉnh thích hợp

    * Quyết định của EC không phù hợp với Hiệp định về Biện pháp tự vệ khi sử dụng cơ chế kiểm soát giá tối thiểu để điều chỉnh giá nhập khẩu

    * Quyết định của EC không phù hợp với Hiệp định về các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế khi không tính tới cơ sở tự do hóa lũy tiến của giá tối thiểu và kiểm soát lượng hàng nhập khẩu.

Với những lý lẽ trên, Nauy cho rằng biện pháp tự vệ cuối cùng của EC vi phạm các điều khoản của WTO bao gồm điều khoản 2, 3, 4, 5, 7 và 11 của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ và điều khoản XIX:1 của GATT 1994.

Ngày 08 tháng 03 năm 2005, Chi lê yêu cầu tham gia tham vấn. Ngày 17 tháng 03 năm 2005, EC chấp thuận đề nghị của Chi lê.