Giải quyết tranh chấp số DS311

03/02/2010    198

Hoa Kỳ – Tiến hành rà soát thuế đối kháng áp đặt lên gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada.

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Canada

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Các biện pháp trợ cấp và đối kháng: Điều 10, 19.1, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2, 21.4, 32.1; GATT 1994: Điều VI:3

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

14  tháng 04 năm 2004

Ngày đạt được thỏa thuận chung

12 tháng 10 năm 2006

 

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện ngày 24 tháng 02 năm 2010

Hai bên thống nhất giải pháp theo Điều khoản 3.6 của Quy tắc về Giải quyết tranh chấp trong WTO.

Do Canada khởi kiện

Ngày 14 tháng 04 năm 2004, Canadayêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về việc (i) Bộ  Thương mại Hoa Kỳ (DOC) hoàn tất báo cáo thực thi thuế đối kháng liên quan tới gỗ xẻ mềm từ Canada nhằm xác định ngay lập tức mức thuế đối kháng áp dụng với một số nhà xuất khẩu chỉ định và (ii) Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) từ chối hoặc không tiến hành điều tra thủ tục thuế đối kháng nhằm xác định mức thuế đối kháng đối với nhà xuất khẩu chỉ định.

Canada cáo buộc Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều khoản 10, 19.1, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2, 21.4 và 32.1 của Hiệp định Trợ cấp và  Các điều khoản đối kháng và Điều khoản VI:3 của GATT 1994

Vấn đề về  mức thuế đối kháng chính thức và tiến hành rà soát thủ tục và thực thi đang được đưa ra tranh luận theo vụ kiện số WT/DS257.

Ngày 12 tháng 10 năm 2006, Hoa Kỳ và Canada thông báo với Cơ quan Giải quyêt tranh chấp (DSB) rằng hai bên đã thống nhất giải pháp theo Điều khoản 3.6 của Quy tắc về Giải quyết tranh chấp trong WTO (DSU) theo vụ kiện số WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 và WT/DS311. Giải pháp này được ký kết dưới dạng cam kết tổng thể (Hiệp định gỗ xẻ mềm) giữa Hoa Kỳ và Canada ngày 12 tháng 09 năm 2006. Ngày 23 tháng 02 năm 2007, Hoa Kỳ và Canada thông báo tới DSB rằng ngày 12 tháng 10 năm 2006, hai bên đã thống nhất thêm một cam kết theo đó sửa đổi cam kết trước để có hiệu lực thi hành.